របៀបស្នើសុំកម្ចីរហ័ស!

អតិថិជន អេ អឹម ខេ ទាំងអស់ អាចដាក់សំណើកម្ចីតាមរយៈមុខងារផ្ញើសារនៅក្នុងកម្មវិធី AMK Mobile។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន AMK Mobile  អាចដោនឡូតកម្មវិធីនៅលើ AppStore GooglePlay ឬ Huawei AppGallery ហើយក៏អាចបើកគណនីធនាគារដោយខ្លួនឯងតាមរយៈកម្មវិធី AMK Mobile   ផងដែរ។

លក្ខណៈផលិតផលកម្ចីសង្រ្គោះបន្ទាន់
អតិថិជនគោលដៅអតិថិជនសេវាធនាគារចល័ត
គោលបំណងកម្ចីសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើចំណាយទូទៅ
ទំហំឥណទានរហូតដល់ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ៤០០,០០០ រៀល
កម្រៃសេវារដ្ឋបាលមិនគិតកម្រៃសេវារដ្ឋបាល
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ១.២%
រយៈពេលកម្ចី៦ ខែ​
ការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ CBCតម្រូវ
លទ្ធភាពបង់សង​ DSRមិនតម្រូវ
អនុបាតលទ្ធភាពទ្រព្យមិនតម្រូវ
រយៈពេលអនុម័តកម្ចីអនុម័តកម្ចីត្រឹម រយៈពេល ៤ ម៉ោងចាប់ពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី
ផលបត្រឥណទានសរុបផលបត្រឥណទានសរុបរហូតដល់ ១០ ម៉ឺន ដុល្លារអាមេរិក​ ឬរហូតដល់ ១,០០០ អតិថិជន។