ហិរញ្ញប្បទានខ្សែចង្វាក់អាជីវកម្ម

ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអាជីវកម្មទាំងឡាយ មិនថាអាជីវកម្មនោះតូច ឬធំ យ៉ាងណាទេ។ ការប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន និងសងប្រាក់ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាន់ពេលវេលា គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីរក្សាកំណើនអាជីវកម្មរបស់យើង។

អេ អឹម ខេ បង្កើតហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្មឡើងសម្រាប់ឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យដែលស្របទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ​ ជាពិសេសទាកទងនឹងផែនការលំហូសាច់ប្រាក់។

ក្រុមការងាររបស់ អេ អឹម ខេ ធ្វើការជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មដើម្បីយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈម និងរៀបចំតាក់តែងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អត្រឹមត្រូវ បំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជននីមួយៗ។

បង្កើតហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្មផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពបត់បែនតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើរយៈពេល និងទំហំកម្ចី។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ពី ១.០០% ទៅ ១.២០%
ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៣០០.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេលពី ១ ដល់ ៩៦​ ខែ
របៀបបង់សងមានភាពបទបែន
កម្ចីមានការធានាប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់
កម្ចីមិនមានការធានាមិនត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំ

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ