ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានដល់អតិថិជននៅក្នុងវដ្តនៃតម្រូវការមូលធនអាជីវកម្ម។ អតិថិជនគោលដៅអាទិភាពគឺ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) ដែលមានសក្តានុពលត្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសប្រាក់កម្ចី និងសេវាកម្មបន្ថែមផ្សេងទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់បាតថៃ
ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៣០០.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៩៦ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែពី ០.៧០% ទៅ ១.២០%
របៀបបង់សងមានភាពបត់បែន
ប្រភេទទ្រព្យធានាមានភាពបត់បែនអាស្រ័យតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ