សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

ការផ្ញើ និងទទួលប្រាក់ចេញ-ចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺកាន់តែងាយស្រួលជាមួយនឹងសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស អេ អឹម ខេ។ លោកអ្នកអាចផ្ញើ និង/ឬ ទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្ម ពីគ្រួសារ និងពីមិត្តភក្តិបានយ៉ាងងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ជាមួយនិងតម្លៃសមរម្យនៅគ្រប់បណ្តាញ អេ អឹម ខេ ដែលមានដូចជា៖ ការិយាល័យ ១៥០ និងភ្នាក់ងារជិត៦០០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេស។