សេវាស៊ែស្វីច (Cambodian Shared Switch)

សេវាស៊ែស្វីច (Cambodian Shared Switch) គឺជាប្រព័ន្ធកាតក្នុងស្រុកមួយដែលអនុញ្ញាតដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) សម្រាប់ឲ្យអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លងធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ អេ ធី អឹម នៅក្នុងស្រុកដែលជាសមាជិក CSS ហើយប្រតិបត្តិការទាំងនោះ រួមមាន៖ ការដកប្រាក់ ការផ្ទេរប្រាក់ ឆែកមើលសមតុល្យ មើលរបាយការណ៍សង្ខេប និងទូទាត់តាមម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) បានយ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល/ដុល្លារ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ១. ដកប្រាក់
២. ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក
៣. ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យ
៤. ប្តូរលេខសម្ងាត់
៥. មើលរបាយការណ៍សង្ខេប
៦. ទូទាត់តាមម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS)
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អតិថិជន អេ អឹម ខេ អាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈ អេ ធី អឹម និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) របស់ធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិក CSS រួមមាន៖
– ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ឬក្នុងមួយថ្ងៃដែលកំណត់ដោយ អេ អឹម ខេ ។
– កម្រៃសេវាត្រូវបានកំណត់ដោយ ធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Acquirer Bank) ដែលជាសមាជិក CSS ។
សមាជិកស៊ីអេសអេស(១)គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី (២)ធនាគារស្ថាបនា ភីអិលស៊ី (៣)ធនាគារកាណាឌីយ៉ា (៤)ធនាគារវឌ្ឍនៈ (៥)ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា (៦)ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (៧)គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ភីអិលស៊ី (៨)ធនាគារ ព្រីនស៍ (៩)ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា (១០)ធនាគារ ជីប ម៉ុង (១១)ធនាគារ ប៊ីអាយស៊ី (១២)ធនាគារហ្វីលីព ភីអិលស៊ី (១៣)ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (១៤)ធនាគារ អ៊ូរី (១៥)ធនាគារពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) (១៦)គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (១៧)ធនាគារហត្ថា (១៨)ធនាគារមេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (១៩)ធនាគារ ខេប៊ី គូកមីនកម្ពុជា (២០)ធនាគារស៊ិនហាន(ខេមបូឌា) (២១)គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត (២២)ធនាគារកម្ពុជា អាស៊ី (២៣)ធនាគារពាណិជ្ជទីមួយ សាខាភ្នំពេញ (២៤)ធនាគារសហពាណិជ្ជ (២៥)ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ ភីអិលស៊ី (២៦)ធនាគារសាខមប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (២៧)ធនាគារតៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ សាខាភ្នំពេញ (២៨)ធនាគារហុង លីអុង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (២៩)ធនាគារ អ.អេច.ប៊ី (ខេមបូឌា) (៣០)ធនាគារមេហ្គា អិនធើណេសិនណល ខមមើសលប៊ែង ខូអិលធីឌី សាខាភ្នំពេញ (៣១)ធនាគារស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី (៣២)ធនាគារចិន លីមីតធីត សាខាភ្នំពេញ (៣៣)ធនាគារកាថេ យូណៃធីត (៣៤)ធនាគារ អាយស៊ីប៊ីស៊ី សាខាភ្នំពេញ (៣៥)ធនាគារបាងកក មហាជន ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សាខាកម្ពុជា (៣៦)ធនាគារកសិកន ផាប់ប្ល៊ីក ខមភេនី លីមីធីត សាខាភ្នំពេញ (៣៧)ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន (៣៨)ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី (៣៩)ធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជ ចំកាត់ (៤០)ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន

របៀបស្នើសុំ