កាត អេ អឹម ខេ

អតិថិជនរបស់ អេ អឹម ខេ អាចពិនិត្យមើលគណនីរបស់ខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលា ដោយប្រើប្រាស់កាត(អេធីអឹម/ស៊ីឌីអឹម)។ លើសពីនេះ អតិថិជនអាចរីករាយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយដៃគូរបស់ អេ អឹម ខេ នៅទូទាំងប្រទេស។ អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនកាតចំនួន ៣ ប្រភេទខុសៗគ្នា៖

កាតងាយស្រួល

បរិយាយ:
ចេញកាតថ្មីឲ្យឥតគិតថ្លៃ
ករណីបាត់ការ ធ្វើកាតថ្មី ឡើងវិញ២ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំឥតគិតថ្លៃ
ដក និងដាក់ប្រាក់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនដក-ដាក់ប្រាក់ អេ អឹម ខេឥតគិតថ្លៃ
ប្តូរលេខកូដថ្មីឥតគិតថ្លៃ
អាចដកប្រាក់បានក្នុង ១ថ្ងៃ១.០០០ ដុល្លារ
អាចដាក់ប្រាក់បានក្នុង ១ថ្ងៃ៩.០០០០ ដុល្លារ
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុង១ថ្ងៃ)មិនកំណត់

កាតសំណាង

បរិយាយ:
ចេញកាតថ្មីឲ្យឥតគិតថ្លៃ
ករណីបាត់ការ ធ្វើកាតថ្មី ឡើងវិញ២ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំឥតគិតថ្លៃ
ដក និងដាក់ប្រាក់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនដក-ដាក់ប្រាក់ អេ អឹម ខេឥតគិតថ្លៃ
ប្តូរលេខកូដថ្មីឥតគិតថ្លៃ
អាចដកប្រាក់បានក្នុង ១ថ្ងៃ២.០០០ ដុល្លារ
អាចដាក់ប្រាក់បានក្នុង ១ថ្ងៃ៩.០០០០ ដុល្លារ
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុង១ថ្ងៃ)មិនកំណត់

កាតប្លាកទីន

បរិយាយ:
ចេញកាតថ្មីឲ្យឥតគិតថ្លៃ
ករណីបាត់ការ ធ្វើកាតថ្មី ឡើងវិញ២ ដុល្លារ
ថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំឥតគិតថ្លៃ
ដក និងដាក់ប្រាក់ តាមរយៈម៉ាស៊ីនដក-ដាក់ប្រាក់ អេ អឹម ខេឥតគិតថ្លៃ
ប្តូរលេខកូដថ្មីឥតគិតថ្លៃ
អាចដកប្រាក់បានក្នុង ១ថ្ងៃ៣.០០០ ដុល្លារ
អាចដាក់ប្រាក់បានក្នុង ១ថ្ងៃ៩.០០០០ ដុល្លារ
ចំនួនប្រតិបត្តិការ (ក្នុង១ថ្ងៃ)មិនកំណត់

បណ្តាញអេធីអឹម អេ​ អឹម ខេ

បណ្តាញអេធីអឹម/ស៊ីឌីអឹមរបស់ អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវការប្រើប្រាស់គណនីបានភ្លាមៗ ២៤ ម៉ោង/៧ថ្ងៃ ទូទាំងប្រទេស។

របៀបស្នើសុំ