កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត-ខ្នាតតូច និងមធ្យម

ការស្វែងរកដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ យល់ ពីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ដែលអាចធ្វើការ និងរីកចម្រើនជាមួយគ្នាគឺពិបាកខ្លាំងណាស់។ អេ អឹម ខេ បង្កើតផលិតផលកម្ចីសម្រាប់កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលមានភាពបទបែន ស្របទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍  

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ ពី​ ១.០០% ទៅ ១.៥០%
ទំហំកម្ចី ពី ៥.០០១​ ដល់ ២០.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេល ពី ១ ដល់ ៦០ ខែ
របៀបបង់សង មានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ