កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត-ខ្នាតតូច និងមធ្យម

ជាប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាលក្ខណៈឯកត្តជន ឬសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត-ខ្នាតតូច និងមធ្យម (MSME)  ដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ទុនរយៈពេលខ្លី ឬពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ឬបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីជាដើម។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍  

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ពី​ ១.០០% ទៅ ១.៥០%
ទំហំកម្ចីពី ៥.០០១​ ដល់ ២០.០០០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៨៤ ខែ
របៀបបង់សងមានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំដី/ផ្ទះ/អគារ/គណនីសន្សំ
រយៈពេលអនុគ្រោះបង់ប្រាក់ដើមរហូតដល់ ៦ខែចំពោះតែការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ហើយការប្រាក់នឹងត្រូវបង់ប្រចាំខែធម្មតា។

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ