ឥណទានវិបារូបន៍

ឥណទានវិបារូបន៍ ជាប្រភេទឥណទានដែលអនុញ្ញាតអោយអតិថិជនដកប្រាក់ពីគណនីសន្សំនៅ អេ អឹម ខេ យកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លី ក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងតម្រូវការដើមទុននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំកម្ចីហូតដល់ ៣០០.០០០ ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាកម្ចីរហូតដល់ ១២ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ១.០%-១.៥០%
កម្រៃសេវាលើទុនដែលមិនបានប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ២.០% លើសមតុល្យដែលមិនបានប្រើប្រាស់
របៀបបង់សងទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង
ប្រភេទទ្រព្យធានាដី ផ្ទះ អគារ និងគណនីសន្សំ

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ