ឥណទានវិបារូបន៍

ការធានាអំពីសាច់ប្រាក់នៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលចាំបាច់ គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ និងជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចឱ្យយើងសន្សំថ្លៃដើម និងមិនមានហានិភ័យនៅពេលដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វាអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកប្រើប្រាស់ដើមទុននោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពពេលដែលឱកាសមកដល់។

ឥណទានវិបារូបរ៍ អេ អឹម ខេ ធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នកមានស្ថិរភាព ជាពិសេសលោកអ្នកប្រើប្រាស់ឥណទាននេះ ដើម្បីចាប់យកឱកាសនៅក្នុងអាជីវកម្ម និង/ឬបំពេញតម្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលណាមួយយ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ សមរម្យ
ទំហំកម្ចី  រហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេល រហូតដល់ ១២​ ខែ
របៀបបង់សង មានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ ប្លង់រឹង

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ