សេវាផ្ទេរប្រាក់

សេវាផ្ទេរប្រាក់

អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុង និងក្រៅប្រទេសដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយមានភាពងាយស្រួល និង ឯកសារសាមញ្ញបំផុត។ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារ សាច់ញាតិ ដៃគូអាជីវកម្ម និងអ្នកទទួលផលផ្សេងៗតាមរយៈការិយាល័យសាខា ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងភ្នាក់ងារដែលនៅជិតអតិថិជនបំផុត។ អតិថិជនអាចវេរ ឬទទួលប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី ឬសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់តាមរយៈបណ្តាញប្រតិបត្តិការ អេ អឹម ខេ។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស

លោកអ្នកអាចផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ពីដៃគូអាជីវកម្មគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិជាមួយ អេ អឹម ខេ ទោះបីពួកគេមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ។ បណ្តាញទូទាំងប្រទេសដ៏រឹងមាំរបស់យើងដែលមានការិយាល័យចំនួន ១៥០ និងភ្នាក់ងារជាង ៥០០០ ត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយដៃគូរបស់យើងរួមមាន  EMQ ធនាគារ KB TRANSFERTO VALYOU DeeMoney និង ធនាគារ PPCB ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

សេវា EMQ

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ EMQ  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បាននាំមកនូវសេវាទទួលប្រាក់ពី និងផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី  ហ្វីលីពីន និងប្រទេសវៀតណាម ​ជាមួយប្រទេសកម្ពុជា។​

សេវាទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស

វិធីផ្ញើប្រាក់

ការផ្ទេរប្រាក់អតិថិជនតាមរយៈ អេ អឹម ខេ នៅកម្ពុជា  នៅតាមសាខា EMQ ដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ  +86 18058747908
ចូរទៅកាន់គេហទំព័រ:  https://www.emqx.io/contact

សាខាផ្ទេរប្រាក់៖

Hangzhou: #A303, Building 3, No.88 Longyuan Road, Yuhang District
Beijing: Building #47, No.25 YueTanBeiJie, XiCheng District
Silicon Valley: 305 Vineyard Town Center #140 Morgan Hill CA 95037
Frankfurt: Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Germany

តម្លៃសេវា
ប្រទេសតម្លៃ
ឥណ្ឌូនេស៊ី$XX
ហ្វីលីពីន$XX
វៀតណាម0.XX%
លក្ខខណ្ឌ
ទទូលជាសាច់ប្រាក់
ទទួលតាមរយៈគណនី

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

វិធីផ្ញើប្រាក់

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខា អេ អឹម ខេ ដែលនៅជិតបំផុតឬទូរស័ព្ទមកលេខ 023 220 202 / 1800 200 200

តម្លៃសេវា
ប្រទេសតម្លៃ
ឥណ្ឌូនេស៊ី $5
ហ្វីលីពីន $5
វៀតណាម 0.50%
លក្ខខណ្ឌ

Kookmin Bank

សេវាទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស

វិធីផ្ញើប្រាក់

អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ពី អេ អឹម ខេ ពី Liiv KB Cambodia​ តាមរយៈ Liiv KB Cambodia App  ទៅ អេ អឹម ខេ ដោយផ្ទាល់។ សូមតម្លើង Liiv kB Cambodia នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក និងទៅកាន់ការិយាល័យធនាគារ KB នៅប្រទេសកូរ៉េ ឫកម្ពុជា។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ  02-2073 3185 ( នៅប្រទេសកូរ៉េ) and +855-23 999 300 ( នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក: KBCambodia.Liiv
ចូរទៅកាន់គេហទំព័រ:  https://www.kbstar.com.kh

សាខាផ្ទេរប្រាក់៖
តម្លៃសេវា
សេវាចំនួនទឹកប្រាក់តម្លៃ
គណនីទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ
គណនីទៅកាន់គណនី​ អេ អឹម ខេ
លក្ខខណ្ឌ
ទទូលជាសាច់ប្រាក់

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

វិធីផ្ញើប្រាក់

អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ពី អេ អឹម ខេ ទៅកាន់ Liiv KB Cambodia​ តាមរយៈ Liiv KB Cambodia App  ឫទៅកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ  ឫភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ​ ដោយផ្ទាល់។ សូមតម្លើង Liiv kB Cambodia នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក និងទៅកាន់ការិយាល័យធនាគារ KB នៅប្រទេសកូរ៉េ ឫនៅកម្ពុជា។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖
ធនាគារ KB

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ  02-2073 3185 (នៅប្រទេសកូរ៉េ) and +855-23 999 300 (នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក: KBCambodia.Liiv
ចូរទៅកាន់គេហទំព័រ:  https://www.kbstar.com.kh

សាខាផ្ទេរប្រាក់៖
តម្លៃសេវា
សេវាចំនួនទឹកប្រាក់តម្លៃ
គណនីទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ
គណនីទៅកាន់គណនី​ អេ អឹម ខេ
លក្ខខណ្ឌ
ទទូលជាសាច់ប្រាក់

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

វិធីផ្ញើប្រាក់

អតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ពី អេ អឹម ខេ ទៅកាន់ Liiv KB Cambodia​ តាមរយៈ Liiv KB Cambodia App  ឫទៅកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ  ឫភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ​ ដោយផ្ទាល់។ សូមតម្លើង Liiv kB Cambodia នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក និងទៅកាន់ការិយាល័យធនាគារ KB នៅប្រទេសកូរ៉េ ឫនៅកម្ពុជា។​

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖
ធនាគារ KB

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ  02-2073 3185 (នៅប្រទេសកូរ៉េ) and +855-23 999 300 (នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា)
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក: KBCambodia.Liiv
ចូរទៅកាន់គេហទំព័រ:  https://www.kbstar.com.kh

សាខាផ្ទេរប្រាក់៖

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ
តម្លៃសេវា
សេវាចំនួនទឹកប្រាក់សេវា
គណនីទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ
គណនីទៅកាន់គណនី​ អេ អឹម ខេ
លក្ខខណ្ឌ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស

ជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស អេ អឹម​ ខេ លោកអ្នកអាចផ្ទេរ និងទទួលប្រាក់បានគ្រប់ទីកន្លែង យ៉ាងរហ័ស ងាយស្រួល តម្លៃសមរម្យ សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។ ជាមួយបណ្តាញប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស តាមយៈភ្នាក់ងារ និងការិយាល័យ អេ អឹម ខេ លោកអ្នកអាចវេរប្រាក់ទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដៃគូអាជីវកម្ម មិត្តភក្តិ ឬអ្នកផ្សេងទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល និងអាចដកប្រាក់បានគ្រប់ទីកន្លែង។

ប្រភេទនៃការផ្ទេរប្រាក់៖

នៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ

រូបិយប័ណ្ណចំនួនប្រាក់ត្រូវផ្ទេរតម្លៃសេវា
ខ្មែររៀល រហូតដល់ ៤.០០០.០០០ រៀល ៤.០០០ រៀល
ច្រើនជាង​ ៤.០០០.០០០ រៀល ០,១០%
ដុល្លារ រហូតដល់ ១.០០០ ដុល្លារ ១ ដុល្លារ
ច្រើនជាង​ ១.០០០ ដុល្លារ ០,១០%
ថៃបាត រហូតដល់ ៤០.០០០ បាត ៤០ បាត
ច្រើនជាង ៤០.០០០ បាត ០,១០%

នៅភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ

ប្រភេទផ្ទេរប្រាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវា
រៀលដុល្លារបាតរៀលដុល្លារថៃ
សាច់ប្រាក់ទៅកាន់
សាច់ប្រាក់
១ – ១០០.០០០ ១ – ២៥ ១ – ១.០០០ ១.៥០០ ០,៣៧៥ ១៥
១០០.០០១ – ២០០.០០០ ២៥,០១ – ៥០ ១.០០១ – ២.០០០ ២.៥០០ ០,៦២៥ ២៥
២០០.០០១ – ១.០០០.០០០ ៥០,០១ – ២៥០ ២.០០១ – ១០.០០០ ៣.៥០០ ០,៨៧៥ ៣៥
១.០០០.០០១ – ២.០០០.០០០ ២៥០,០១ – ៥០០ ១០.០០១ – ២០.០០០ ៥.៥០០ ១,៣៧៥ ៥៥
២.០០០.០០១ – ៤.០០០.០០០ ៥០០,០១ – ១.០០០ ២០.០០១ – ៤០.០០០ ៨.៥០០ ២,១២៥ ៨៥
គណនីទៅកាន់
សាច់ប្រាក់
១ – ១០០.០០០ ១ – ២៥ ១ – ១.០០០ ១.៥០០ ០,៣៧៥១៥

១០០.០០១ – ២០០.០០០
២៥,០១ – ៥០ ១.០០១ – ២.០០០ ២.៥០០ ០,៦២៥២៥

២០០.០០១ – ១.០០០.០០០
៥០,០១ – ២៥០ ២.០០១ – ១០.០០០ ៣.៥០០ ០,៨៧៥ ៣៥
១.០០០.០០១​​ – ២.០០០.០០០ ២៥០,០១ – ៥០០ ១០.០០១ – ២០.០០០ ៥.៥០០ ១,៣៧៥៥៥
២.០០០.០០១ – ៤.០០០.០០០ ៥០០,០១ – ១.០០០ ២០.០០១ – ៤០.០០០ ៨.៥០០ ២,១២៥ ៨៥
សាច់ប្រាក់ទៅកាន់
គណនី
១ – ១០០.០០០ ១ – ២៥ ១ – ១.០០០ ១.៥០០ ០,៣៧៥១៥
១០០.០០១ – ២០០.០០០ ២៥,០១ – ៥០ ១.០០១ – ២.០០០ ២.០00 ០,៥០ ២០
២០០.០០១ – ១.០០០.០០០ ៥០,០១ – ២៥០ ២.០០១ – ១០.០០០ ៣.០០០ ០,៧៥ ៣០
១.០០០.០០១​​ – ២.០០០.០០០ ២៥០,០១ – ៥០០ ១០.០០១ – ២០.០០០ ៤.០០០ ៤០
២.០០០.០០១ – ៤.០០០.០០០ ៥០០,០១ – ១.០០០ ២០.០០១ – ៤០.០០០ ៦.០០០ ១,៥០ ៦០
គណនីទៅកាន់
គណនី
១ – ១០០.០០០ ១ – ២៥ ១ – ១.០០០ ១.៥០០ ០,៣៧៥ ១៥
១០០.០០១ – ២០០.០០០ ២៥,០១ – ៥០ ១.០០១ – ២.០០០ ២.០០០ ០,៥០២០
២០០.០០១ – ១.០០០.០០០ ៥០,០១ – ២៥០ ២.០០១ – ១០.០០០ ៣.០០០ ០,៧៥៣០
១.០០០.០០១​​ – ២.០០០.០០០ ២៥០,០១ – ៥០០ ១០.០០១ – ២០.០០០ ៤.០០០ ៤០
២.០០០.០០១ – ៤.០០០.០០០ ៥០០,០១ – ១.០០០ ២០.០០១ – ៤០.០០០ ៦.០០០ ១,៥០ ៦០
លក្ខខណ្ឌ
  • លេខទូរស័ព្ទ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សម្រាប់វេរប្រាក់ចំនួន ១.០០០ដុល្លារ ឬ ៤.០០០.០០០រៀល ឬ ៤០.០០០ បាត
  • កាតអេធីអឹម កាតសន្សំ សម្រាប់វេរតាមរយៈគណនី
របៀបវេរប្រាក់
  • ទៅកាន់ការិយាល័យ ឬភ្នាក់ងារដែលនៅជិតលោកអ្នកនឹងទទួលបានការណែនាំធ្វើនីតិវិធីវេរប្រាក់
  • ទូរស័ព្ទ ១៨០០ ២០០ ២០០

សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស គឺជាសេវាថ្មីមួយបានផ្តួចផ្តើមធ្វើឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ដែលអាចឲ្យអតិថិជនផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ដើម្បីបង់វិក្កយបត្រលើផលិតផល ឬសេវាកម្មដូចជា ទិញអាហារ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូវនិក ទិញសំបុត្រឡាន ។ល។ សេវាទូទាត់រហ័សអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់សេវាករផ្តល់ឥណទាន ការិយាល័យធនាគារ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍
ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ (រៀល)ថ្លៃសេវាផ្ទេរ (រៀល)
រហូតដល់ ៤​.០០០.០០០៤.០០០
ច្រើនជាង ៤.០០០.១០០ – ២០​.០០០.០០០៨.០០០
ច្រើនជាង ២០.០០០.១០០ –  ៤០​.០០០.០០០១២.០០០
លក្ខខណ្ឌ

អ្នកទទួលប្រាក់ត្រូវមានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនមួយជាមួយដៃគូគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងធនាគារពាណិជ្ជ  ដែលមានក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម៖

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ៖  AMK, AMRET, HATTHA KAKSEKAR, KREDIT, LOLC (Cambodia), PRASAC and WB Finance.  

ធនាគារពាណិជ្ជ ៖  ACLEDA, ABA Bank, Cambodia Public Bank, Canadian Bank, Phillip Bank,Sathapana Bank, Bank for Investment and Development of Cambodia Plc, CAMBODIA POST BANK, PLC, ICBC Limited Phnom Penh Branch, J Trust Royal Bank, May Bank Phnom Penh Branch, Cathay United Bank, Phnom Penh Commercial Bank, Union Commercial Bank, SACOMBANK (CAMBODIA), Cambodia Mekong Bank, KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC, Hong Leong Bank (Cambodia), Cambodian Commercial Bank , Bangkok Bank Co.,Ltd, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Cambodia Branch, Cambodia Asia Bank Ltd, Bank of China (Hong Kong) Phnom Penh Branch, Vattanac Bank, First Commercial Bank, Branch of Kasikorn bank Public Company Limited (Phnom Penh), Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch, RHB Indochina Bank Limited, Mega International Commercial Bank Phnom Penh Branch, Booyoung Khmer Bank, BRED Bank (Cambodia) PLC, CIMB Bank Plc, Foreign Trade Bank of Cambodia, Saigon_Hanoi Bank Cambodia Plc, Shinhan Bank (Cambodia) Plc, Krung Thai Bank Co Ltd – Phnom Penh Branch.

របៀបប្រើប្រាស់៖ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬដៃគូធនាគារពាណិជ្ជដែលបានសហការជាមួយ អេ អឹម ខេ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការណែនាំពីនីតិវិធី។