គោលជំហរ​ចំពោះមាតិកា

 រាល់ព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ត្រូវបានតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យដោយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ឬ ដោយ​ភាគីទីបី។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី អេ អឹម ខេ និង ភាគីទីបីសូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសុក្រិតភាព ភាពពេញលេញ និង បច្ចុប្បន្នភាព​នៃមាតិកា​ឡើយ។  ជំហរ​នេះ​នឹង​ដូច​គ្នា​ចំពោះ​រាល់​ការចូល​មក​កាន់​គេ​ហទំព័រ​នេះ​ តាមរយៈ Hyperlinks។

ការណែនាំ

ព័ត៌មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ មិន​អាច​ជំនួស​ឲ្យ​ព័ត៌មាន​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អ្នក​ប្រឹក្សា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​យើង​ឡើយ។ យើង​មាន​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ដែល​អាច​ផ្តល់ព័ត៌មាន​ និង​ការពិគ្រោះ​យោបល់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​តម្រូវ​ការ​របស់​លោក​អ្នក។​

គេហទំព័រ

មាតិកា និង ការបង្ហាញដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះ​ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ។ ការចម្លងនូវ​ទំព័រ​ណា​មួយ​ត្រូវ​មាន​ការ​យល់​ព្រមជាមុនពីគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី លើកលែងតែមាតិកា​ដែល​ត្រូវ​ចម្លងនោះ​ជា​ប្រភេទ​មាតិកា​​ដែលមានលក្ខណៈមិន​ចាំបាច់​តម្រូវ​អោយ​មាន​ការ​អនុញ្ញាត។

ក្រមប្រតិបត្តិ

តំណទាញយកឯកសារ ៖ ក្រមប្រតិបត្តិ វិស័យធនាគារ និង ហរិញ្ញវត្ថុ