ភតិសន្យា

មិនថាលោកអ្នកចង់មានទ្រព្យសកម្ម (រថយន្ត ទោចក្រយានយន្ត រម៉កកង់បី ម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងចក្រកសិកម្ម។ល។) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្ម ឬផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសនោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីការតម្រូវអោយដាក់វត្ថុបញ្ចាំដូចជា ដីធ្លី ផ្ទះសម្បែង សេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកតាមតម្រូវការ។

អេ អឹម ខេ​ ផ្ដល់ជូនសេវាបង់រំលស់ជាច្រើនសក្កិសមនឹងសេចក្ដីត្រូវការអាជីវកម្ម និងសេចក្ដីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដោយមានលក្ខខណ្ឌ និងការបង់ប្រាក់សងវិញជាមួយនឹងភាពបន់បែន។

“សេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ​ ធ្វើអោយអតិថិជនរបស់យើងអាចទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន” ។

 របៀបស្នើសុំ