សេវាទូទាត់រហ័ស

“សេវាទូទាត់រហ័ស” ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលអាចឲ្យអតិថិជនផ្ទេរ ឬទទួលប្រាក់ទៅវិញទៅមករវាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិក។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ អេ អឹម ខេ ផ្តល់សេវាទូទាត់រហ័សតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត ភ្នាក់ងារ និងការិយាល័យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ គណនី ទៅ គណនី
ឯកសារតម្រូវ អតិថិជនត្រូវមានគណនីសន្សំនៅ អេ អឹម ខេ

ថ្លៃសេវានៅការិយាល័យ

លក្ខណៈផលិតផល ចំនួន ថ្លៃសេវា
ផ្ទេរ < = ៤.០០០.០០០ រៀល
> ៤.០០០.១០០ ដល់ ២០.០០០.០០០ រៀល
> ២០.០០០.១០០ ដល់ ៤០.០០០.០០០ រៀល 
៤.០០០ រៀល
៨.០០០ រៀល
១២.០០០ រៀល

ថ្លៃសេវាតាមរយៈធនាគារចល័ត

លក្ខណៈផលិតផល ចំនួន ថ្លៃសេវា
ផ្ទេរ < = ៤.០០០.០០០ រៀល
> ៤.០០០.១០០ ដល់ ២០.០០០.០០០ រៀល
> ២០.០០០.១០០ ដល់ ៤០.០០០.០០០ រៀល 
៤.០០០ រៀល
៨.០០០ រៀល
១២.០០០ រៀល

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

របៀបប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់រហ័ស

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខា  អេ អឹម ខេ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬដៃគូ MDIs ឬធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ៖ 023 220 202 / 1800 200 200