សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស

ងាយស្រួល មានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងតម្លៃសមរម្យជាមួយនឹងសេវាផ្ទេរប្រាក់ អេ​ អឹម ខេ។ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារ សាច់ញ្ញាតិ ដៃគូរអាជីវកម្ម និង អ្នកដទៃទៀតតាមរយៈបណ្តាញប្រតិបត្តិការ អេ អឹម ខេ ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ១. សាច់ប្រាក់ ទៅ សាច់ប្រាក់ ២. សាច់ប្រាក់ ទៅ គណនី ៣. គណនី ទៅ សាច់ប្រាក់ ៤. គណនី ទៅ គណនី
ព័ត៍មានតម្រូវ ១. លេខទូរស័ព្ទ និង ២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (សម្រាប់ទឹកប្រាក់លើសពី ១.០០០ ដុល្លារ ឬ សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង)

ថ្លៃសេវានៅការិយាល័យ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)ថ្លៃសេវា (រៀល)សម្គាល់
ទៅ សាច់ប្រាក់ / គណនី≤ ៤.០០០.០០០
> ៤.០០០.០០០
៤.០០០
០,១០ %
សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

ថ្លៃសេវានៅភ្នាក់ងារ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការចំនួន (រៀល)ថ្លៃសេវា (រៀល)សម្គាល់
ទៅ សាច់ប្រាក់រហូតដល់ ១០០.០០០
១០០.០០១ ទៅ ២០០.០០០
២០០.០០១ ទៅ ១.០០០.០០០
១.០០០.០០១ ទៅ ២.០០០.០០០
២.០០០.០០១ ទៅ ៤.០០០.០០០
១.៥០០
២.៥០០
 ៣.៥០០
៥.៥០០
៨.៥០០
សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
ទៅ គណនីរហូតដល់ ១០០.០០០
១០០.០០១ ទៅ ២០០.០០០
២០០.០០១ ទៅ ១.០០០.០០០
១.០០០.០០១ ទៅ ២.០០០.០០០
២.០០០.០០១ ទៅ ៤.០០០.០០០
១.៥០០
២.០០០
៣.០០០
៤.០០០
៦.០០០
សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

ថ្លៃសេវាតាមរយៈធនាគារចល័ត

ប្រភេទប្រតិបត្តិការចំនួនថ្លៃសេវាសម្គាល់
ទៅ សាច់ប្រាក់រហូតដល់ ១០០.០០០
១០០.០០១ ទៅ ២០០.០០០
២០០.០០១ ទៅ ១.០០០.០០០
១.០០០.០០១ ទៅ ២.០០០.០០០
២.០០០.០០១ ទៅ ៤.០០០.០០០
៨០០
១.២០0
២.០០0
២.៨០0
៤.៨០0
សមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
ទៅ គណនី
រហូតដល់ ៤០០.០០០.០០០
ឥតគិតថ្លៃសេវាសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ