សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស

ផ្ញើ និងទទួលប្រាក់នៅគ្រប់កន្លែងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!

ងាយស្រួល មានសុវត្ថិភាព រហ័ស និងតម្លៃសមរម្យជាមួយនឹងសេវាផ្ទេរប្រាក់ អេ​ អឹម ខេ។ តាមរយៈសេវាផ្ទេរប្រាក់ អេ​ អឹម ខេ លោកអ្នកអាចវេរប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ឬដៃគូអាជីវកម្មនានា។ កម្មវីធីធនាគារចល័ត ​ភ្នាក់ងារ និងសាខារបស់ អេ អឹម ខេ លោកអ្នកអាច ផ្ទេរប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ១. សាច់ប្រាក់ ទៅ សាច់ប្រាក់ ២. សាច់ប្រាក់ ទៅ គណនី ៣. គណនី ទៅ សាច់ប្រាក់ ៤. គណនី ទៅ គណនី
ឯកសារតម្រូវ ១. លេខទូរស័ព្ទ< ២. អត្តសញ្ញាណបណ្ណ (ក្នុងករណីទឹកប្រាក់លើសពី ១.០០០ ដុល្លារ ឬទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ)

ថ្លៃសេវានៅការិយាល័យ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការចំនួនថ្លៃសេវា
ទៅ សាច់ប្រាក់ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ៤.០០០.០០០ រៀលឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ៤.០០០រៀល/១ដុល្លារ/៤០បាត
ទៅ គណនី ៤.០០០.០០០​ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ០.១០%

ថ្លៃសេវានៅភ្នាក់ងារ

ប្រភេទប្រតិបត្តិការចំនួនថ្លៃសេវា
ទៅ សាច់ប្រាក់ ១០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ១០០.១០០ រៀល ទៅ ២០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ២០០.១០០ រៀល ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ១.០០០.១០០ រៀល ទៅ ២.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ២.០០០.១០០ រៀល ទៅ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ១.៥០០រៀល/០.៣៧ដុល្លារ/១៥បាត ២.៥០០រៀល/០.៦២ដុល្លារ/២៥បាត ៣.៥០០រៀល/០.៨៧ដុល្លារ/៣៥បាត ៥.៥០០រៀល/១.៣៧ដុល្លារ/៥៥បាត ៨.៥០០រៀល/២.១២ដុល្លារ/៨៥បាត
ទៅ គណនី ១០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ១០០.១០០ រៀល ទៅ ២០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ២០០.១០០ រៀល ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ១.០០០.១០០ រៀល ទៅ ២.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ២.០០០.១០០ រៀល ទៅ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ ១.៥០០រៀល/០.៣៧ដុល្លារ/១៥បាត ២.០០០រៀល/០.៥០ដុល្លារ/២០បាត ៣.០០០រៀល/០.៧៥ដុល្លារ/៣០បាត ៤.០០០រៀល/១.០០ដុល្លារ/៤០បាត ៦.០០០រៀល/១.៥០ដុល្លារ/៦០បាត

ថ្លៃសេវាតាមរយៈធនាគារចល័ត

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ ចំនួន ថ្លៃសេវា
ទៅ សាច់ប្រាក់ ១០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ
១០០.១០០ រៀល ទៅ ២០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ
២០០.១០០ រៀល ទៅ ១.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ
១.០០០.១០០ រៀល ទៅ ២.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ
២.០០០.១០០ រៀល ទៅ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ
៨០០រៀល/០.២០ដុល្លារ/៨បាត
១.២០០រៀល/០.៣០ដុល្លារ/១២បាត
២.០០០រៀល/០.៥០ដុល្លារ/២០បាត
២.៨០០រៀល/០.៧០ដុល្លារ/២៨បាត
៤.៨០០រៀល/១.២០ដុល្លារ/៤៨បាត
ទៅ គណនី
រហូតដល់ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ
ឥតគិតថ្លៃសេវា

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ