ការគាំពារអតិថិជន

អេ អឹម ខេ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតែងគិតអំពីភាពត្អូញត្អែរពីអតិថិជនដើម្បីធ្វើការកែប្រែផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង អាស្រ័យហេតុនេះបានជា អេ អឹម ខេ មានគោលនយោបាយពីរធំៗ សម្រាប់អតិថិជនដូចខាងក្រោម៖