ឥឡូវនេះ អតិថិជនអាចរីករាយ ក្នុងការវេរលុយពី កម្ពុជា ទៅក្រៅប្រទេស តម្លៃចាប់ពី៣ដុល្លារ តែប៉ុណ្ណោះ បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈUnionPay។
ការផ្តល់ជូននេះ មានសុពលភាពត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ២០២៣

UnionPay:

EMQ:

លក្ខខណ្ឌ:

សូមទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ អេ អឹម ខេ តាមរយៈ AppStore, Huawei GalleryApp or PlayStore
អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខ 023 220 202 ឬ 1800 200 200 (ឥតគិតថ្លៃ)