ឥឡូវនេះ អតិថិជនធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ អាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណATM និងប័ណ្ណវីសាឥណពន្ធរបស់ខ្លួន ក្នុងការដកប្រាក់ពីគ្រប់ម៉ាស៊ីនATM ទាំងអស់របស់ស្ថាប័នទាំងពីរបានយ៉ាងងាយស្រួល នៅ២៥ខេត្តក្រុង ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា។

អាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ២២០ ២០២/១៨០០២០០២០០។