គណនីស្ថាប័ន

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូនដល់ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ ស្ថាប័នផ្សេងៗ ឬដៃគូសហប្រតិបត្តិការជាមួយ អេ អឹម ខេ ដែលចង់ប្រើប្រាស់សេវាសន្សំ ជាមួយ អេ អឹម ខេ ដោយផលិតផលនេះមានលក្ខណៈបត់បែន  និងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយផលិតផលផ្សេងៗទៀតរបស់  អេ អឹម ខេ បានដោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ និងដកប្រាក់ គ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងអត្រាការសមរម្យ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី

II. របៀបស្នើសុំ