គណនីមានកាលកំណត់សម្រាប់ស្ថាប័ន

ជាប្រភេទគណនី ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានគោល​បំណងដាក់ប្រាក់សន្សំនៅក្នុង​ពេលវេលាណាមួយជាក់លាក់ដើមី្ប​ទទួលបាននូវការបង្កើនចំណូល​របស់ខ្លួនតាមរយៈ​ការដាក់សន្សំជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងមានសុវត្ថិភាព។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

អត្រាការប្រាក់

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
• ជាស្ថាប័នដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ
• វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ញីពាណិជ្ជកម្ម អនុស្សរណៈ ឬលក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន និង/ឬ លិខិតផ្លូវការរបស់ស្ថាប័ន និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលតម្រូវ

II. របៀបស្នើសុំ