កាលកំណត់: ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

របៀបចូលរួម៖
• ដំឡើងកម្មវិធី AMK Mobile តាមរយៈ App Store ឬ Google Play ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ប្រចាំខែ
• ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈកម្មវិធី AMK Mobile ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ប្រចាំត្រីមាស

លក្ខន្តិក

រង្វាន់ប្រចាំខែមាន៖
• កង់ម៉ាក Giant (6 រង្វាន់)
• ទូរស័ព្ទម៉ាក Huawei (9 រង្វាន់)
• Apple I-Watch (៣ រង្វាន់)
• Speaker ម៉ាក JBL (6 រង្វាន់)
• កង្ហារ Hatari (6 រង្វាន់)
• ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់ ៥ ដុល្លារ (45 រង្វាន់)
• ភេសជ្ជៈ An Cha (30 រង្វាន់)
• Mike Burger (15 រង្វាន់)

រង្វាន់ប្រចាំត្រីមាសមាន៖
• iPhone 12 Pro Max សម្រាប់ត្រីមាសទី ១
• Apple Macbook Air 2021 សម្រាប់ត្រីមាសទី ២
• ម៉ូតូ PCX 2021 សម្រាប់ត្រីមាសទី ៣