អភិបាលកិច្ចសារជីវកម្ម

ភាគទុនិកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ គឺជាអ្នកនាំផ្លូវស្ថាប័នឲ្យសម្រេចបាននូវបេសកម្មរបស់ខ្លួននៃលទ្ធផលការងាររ​វាងកិច្ចការសង្គម និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ភាគទុនិកទាំងនោះគឺជាអ្នកថែរក្សាគុណតម្លៃរបស់ អេ អឹម ខេ ក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ និងលទ្ធភាពជោគជ័យអាជីវកម្ម គុណតម្លៃដែលអាចផ្តល់ជាដំណោះស្រាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រពីការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ព្រមទាំងធានាថាអតិថិជនមានភាពប្រសើរជាងមុន។

ភាគទុនិករបស់គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ តែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាលកិច្ចទូទៅ និងការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់គ្រឹះស្ថាន។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមាន ៩ រូប (រួមទាំងអគ្គនាយកផងដែរ) គឺជាអ្នកដែលមានជំនាញទូលំទូលាយក្នុងវិល័យផ្សេងៗ ដូចជាហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ហានិភ័យ រតនាគារ សវនកម្ម ច្បាប់ និងប្រតិបត្តិ និងការអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារពាណិជ្ជ​ និងធនាគារវិនិយោគ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែងតាំងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (CEO) ដែលធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ រួមមាន (C-Suit) និងនាយកដ្ឋានសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ គណៈកម្មាធិការនេះ ណែនាំគណៈគ្រប់គ្រងដែលរួមមាននាយក/នាយិកានាយកដ្ឋាន និង(C-Suit) ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការចំនួន ៥ ដែលរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គណៈកម្មាធិការទាំងនេះមាន៖​

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​

លោក  JOHN CON-SING YUNG
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាជិកគណៈកម្មាធិការ SPC និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ​ RNCG

លោក Tanmay ជាស្ថាបនិករួមនៃក្រុមហ៊ុន Agora Group ដែលជាកន្លែងលោកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគទុនមូលធនរបស់​បណ្តាក្រុមហ៊ុននៅទ្វីបអាស៊ី និងអាហ្រ្វិក។ លោក Tanmay មានបទពិសោធន៍លើវិស័យជាច្រើនដូចជា ការផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​ឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្តល់ប្រឹក្សា និងប្រតិបត្តិការ រួមទាំងនៅ អេ អឹម ខេ ដែលលោកជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ ២០០៧។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងជំនួញ ពី IIFM ប្រទេសឥណ្ឌា និង​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែករដ្ឋបាល​សាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy ។

លោក គា បូរាណ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក បូរាណ ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។  លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​នៅ អេ អឹម ខេ អស់​រយៈពេល​ជិត១០ ឆ្នាំ​មកហើយ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក លោក​បាន​កាន់តំណែង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិ​វ​ឌ្ឍ​គ្រឹះស្ថានដូចជា ប្រធាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) អនុប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ។ មុនពេល​ដែល​លោក​ចូលរួមជាមួយ អេ អឹម ខេ លោក​បានធ្វើការ​ឱ្យគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ផ្សេងទៀត​ក្នុង      តួនាទីជានា​យក​ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក បូរាណ បានកាន់តំណេងជាប្រធាននាយកនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជា សមាគមធនាគារកម្ពុជា សមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា  និងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) ។ លោក បូរាណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ។ លោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ជា​គណនេយ្យ​ក​​អាជីព “ACCA”​ (Association of Chartered Certified Accountants) ជាផ្លូវការ និងបានចូល​ជា​សមាជិកគណនេយ្យ​ករអាជីព “ACCA” ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។

លោក ទិព្វ ច័ន្ទវិបុល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ ផ្តល់តម្លៃការ ការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច

លោក បូរាណ ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។  លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​នៅ អេ អឹម ខេ អស់​រយៈពេល​ជិត១០ ឆ្នាំ​មកហើយ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក លោក​បាន​កាន់តំណែង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិ​វ​ឌ្ឍ​គ្រឹះស្ថានដូចជា ប្រធាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) អនុប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ។ មុនពេល​ដែល​លោក​ចូលរួមជាមួយ អេ អឹម ខេ លោក​បានធ្វើការ​ឱ្យគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ផ្សេងទៀត​ក្នុង      តួនាទីជានា​យក​ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក បូរាណ បានកាន់តំណេងជាប្រធាននាយកនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជា សមាគមធនាគារកម្ពុជា សមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា  និងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) ។ លោក បូរាណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ។ លោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ជា​គណនេយ្យ​ក​​អាជីព “ACCA”​ (Association of Chartered Certified Accountants) ជាផ្លូវការ និងបានចូល​ជា​សមាជិកគណនេយ្យ​ករអាជីព “ACCA” ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។

លោកស្រី  ហេង សិតា
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ប្រធានគណៈកម្មាធិការ AFC និង​ ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ BRC

លោកស្រី សិតា ជា​គណនេយ្យករ​អាជីព និង​ជា​សមាជិក​នៃ​សមាគមន៍ Association of Certified Chartered Accountants (ACCA) នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ហើយ​បានទទួល​សញ្ញាបត្រ​សវ​នករ​ផ្ទៃក្នុង​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក​គណនេយ្យ​ហើយ​មានបទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំលើការគ្រប់គ្រងសវនកម្ម និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ បទពិសោធន៍របស់គាត់មានដូចជា ផ្នែកគណនេយ្យ សវនកម្ម (ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ) ពិនិត្យ និង រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង និងនីតិវិធី។ បច្ចុប្បន្ននេះគាត់គឺជាដៃគូគ្រប់គ្រងនៃ ក្រុមហ៊ុនហ្វី Fii & Associates ដែលជាក្រុមហ៊ុនគណ​នេយ្យ។ មុនចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អេ អឹម ខេ លោកស្រីគឺជាអ្នកជំនាញខាងការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយធនាគារពិភពលោករយៈពេល៥ឆ្នាំ និង ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសវនកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មធំមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៤ រយៈពេល៦ឆ្នាំ ផ្នែកសេវាកម្មសវនកម្ម និងប្រឹក្សានៅកម្ពុជា និងម៉ាឡេស៊ី។

លោកស្រី FANG-HUI HSIEH
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាជិកគណៈកម្មាធិការ AFC និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការ B.ALCO

លោក Wei-Kuo Yen ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និង ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ២០១៩។ លោក Yen បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យកាត់​តូលិកហ៊្វូជិននៅឆ្នាំ១៩៨៤ និងបានបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin-Madison សហរដ្ឋអាមេរិក តាំងពី ២-៣ឆ្នាំដំបូង ដែលគាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនាគារ។
លោក Yen បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយធនាគារសៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង (SCSB) ក្នុងតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិរងរតនាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែក មូលនិធិ ពាណិជ្ជ កម្មវិនិយោគមូលប័ត្រកម្មសិទ្ធ និង រតនាគារ។ ក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវបានប្តូរមកដឹកនាំ នាយកដ្ឋានទ្រព្យសកម្ម និងមូលនិធិក្នុងមុខដំណែងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិរងទ្រព្យសកម្មដែលគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យលើការងារទ្រព្យសកម្ម និងមូលនិធិទាំងមូលរបស់ធនាគារ SCSB។
បច្ចុប្បន្នលោកបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិទី១នៃធនាគារ SCSB ដែលស្ថិតនៅការិយាល័យ​កណ្តាលក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនៃកោះតៃវ៉ាន់ គាត់ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហាផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេស។ ​គាត់មានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ។​

លោក WEI-KUO YEN
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការ B. ALCO និងជាសមាជិកគណៈកម្មធិការ AFC

បច្ចុប្បន្នលោក Ru-Hung Wei  កំពុងបម្រើការក្នុងមុខតំណែងដូចជា អនុប្រធានប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅធនាគារសៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង ហៅកាត់ថា អេស ស៊ី អេស ប៊ី សាខាទីក្រុងហុងកុង។  គាត់ទទួលបន្ទុកកាន់សាខាជាច្រើនរួមមាន សិង្ហបូរី វៀតណាម និង​ហុង​កុង​។ គាត់បានបម្រើការងារជាមួយធនាគារសៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង ជាង២៧ឆ្នាំមកហើយជាមួយមុខ​តំណែងជាច្រើនដូចជា ការនាំចូល ការនាំចេញ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ បរទេស និងការវិភាគឥណទាន។ លោក Wei បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Soochow និងថ្នាក់អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ New Haven។

លោក RU-HUNG WEI 
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកគណៈកម្មាធិការ​ BRC និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការB.ALCO 

បច្ចុប្បន្នលោក Ru-Hung Wei  កំពុងបម្រើការក្នុងមុខតំណែងដូចជា អនុប្រធានប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅធនាគារសៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង ហៅកាត់ថា អេស ស៊ី អេស ប៊ី សាខាទីក្រុងហុងកុង។  គាត់ទទួលបន្ទុកកាន់សាខាជាច្រើនរួមមាន សិង្ហបូរី វៀតណាម និង​ហុង​កុង​។ គាត់បានបម្រើការងារជាមួយធនាគារសៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង ជាង២៧ឆ្នាំមកហើយជាមួយមុខ​តំណែងជាច្រើនដូចជា ការនាំចូល ការនាំចេញ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ បរទេស និងការវិភាគឥណទាន។ លោក Wei បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Soochow និងថ្នាក់អនុ​បណ្ឌិត​ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ New Haven។

លោកស្រី BLANDINE CLAUDIA MARIE PONS
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការការងារសង្គម

លោកស្រី Dina ជានាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ារបស់គ្រឹះស្ថាន Incofin នៅអាស៊ីបូព៌ានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកការងារសង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ លោកស្រីក៏បានឈរឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមការងារអនុវត្តការងារសង្គម (SPTF) និងជាសហប្រធានក្រុមការងារអ្នកវិនិ​យោគសង្គម។ លោកស្រី Dina បានគ្រប់គ្រងផលប័ត្រចំនួន ៨០ លានដុល្លារដែលបានផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជាងច្រើន នៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា។ មុនពេលបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថាន Incofin លោកស្រី Dina បាន​រស់នៅហ្វីលីពីន  ជាកន្លែងដែលលោកស្រីធ្វើការជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Planet Rating ។
លោកស្រី Dina ក៏ធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែរ ហើយគាត់គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារដែលរៀបចំបង្កើត MicroCred Nanchong នៅខេត្តស៊ីឈួន។ លោកស្រីក៏បានដឹកនាំគម្រោងកសាងសមត្ថភាពផងដែរ។

លោកស្រី FRANCES SINHA
សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​ការងារ​សង្គម

លោកស្រី Frances Sinha គឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍ EDA Rural Systems និងភ្នាក់ងារវាយតម្លៃផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ M-CRIL។ លោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងសាកល​វិទ្យាល័យ London School of Economics ចក្រភពអង់គ្លេស​ លោកស្រី បានរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអស់រយៈពេលជាង ២៥ ឆ្នាំមកហើយ។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍យ៉ាងស៊ីជម្រៅលើវិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ និងការងារសង្គម ហើយគាត់បានរួមចំណែកដល់ការងារជាសាកលបានជួយត្រួសត្រាយសង្គមក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  តាមរយៈការបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់សង្គម និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការងារសង្គម។ បច្ចុប្បន្នលោកស្រីជាអ្នកដឹកនាំក្រុមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសង្គម និងការវាយតម្លៃលើការគាំពារអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា និងថ្នាក់តំបន់។

គណៈគ្រប់គ្រង

លោក គា បូរាណ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក បូរាណ ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ។  លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​នៅ អេ អឹម ខេ អស់​រយៈពេល​ជិត១០ ឆ្នាំ​មកហើយ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក លោក​បាន​កាន់តំណែង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិ​វ​ឌ្ឍ​គ្រឹះស្ថានដូចជា ប្រធាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) អនុប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ។ មុនពេល​ដែល​លោក​ចូលរួមជាមួយ អេ អឹម ខេ លោក​បានធ្វើការ​ឱ្យគ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ផ្សេងទៀត​ក្នុង      តួនាទីជានា​យក​ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក បូរាណ បានកាន់តំណេងជាប្រធាននាយកនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជា សមាគមធនាគារកម្ពុជា សមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា  និងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) ។ លោក បូរាណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ។ លោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ ជា​គណនេយ្យ​ក​​អាជីព “ACCA”​ (Association of Chartered Certified Accountants) ជាផ្លូវការ និងបានចូល​ជា​សមាជិកគណនេយ្យ​ករអាជីព “ACCA” ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។

លោក ហួត សុខា
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាជីវកម្ម

លោក សុខា បានចូលបម្រើការងារនៅ អេ អឹម ខេ ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០១២។ លោកមាន​បទ​ពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្នាំ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គ្រប់គ្រងទីផ្សារ អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល គ្រប់គ្រងការលក់ រៀបចំផែនការអាជីវ​កម្មលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។ លោក សុខា ធ្លាប់បម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍​ផលិត​ផល​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រមូលប្រាក់សន្សំ នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជានៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី និងគម្រោង​មីក្រូ​ហិ​រញ្ញវត្ថុ ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ GRET/CEDAC ផងដែរ។ លោក សុខា បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រង និងទីផ្សារ ពីសាកលវិទ្យាល័យ MVU និងអនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt របស់ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកបានសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកល​វិទ្យាល័យ NAROPA សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

លោក សួន ពិសី
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ​អាជីវ​កម្ម

លោក ពិសី​ បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ អេ អឹម ខេ ក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងតួនាទី​ជា​ប្រធាន​ភូមិភាគ និងត្រូវបានតែតាំង​ជានាយកប្រតិបត្តិឥណទាន​ នៅឆ្នាំ២០១២។ នៅឆ្នាំ ២០១៧ លោកត្រូវបានដំឡើងតំណែងជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ​អាជីវកម្ម ដែលលោកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលក់រាយ ដូចជា អាជីវកម្មឥណទាន ប្រាក់សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ និងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច។ លោក​មាន​បទពិសោធន៍ដប់ប្រាំឆ្នាំ​ ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងជំនាញ​ដ៏ច្បាស់លាស់ ផ្នែកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម សវនកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងគ្រប់គ្រងសាខា។ លោកបានចូលរួមវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ក្នុង​ប្រទេស និងក្រៅប្រទេសពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ លោក ពិសី ទទួលបាន​បរិញ្ញាប័ត្រ និង​អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

លោក សុខ កុសល
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា

លោក កុសល បានចូលបម្រើការងារនៅ អេ អឹម ខេ នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិព័ត៌មាន​វិទ្យា។ គាត់មានបទពិសោធន៍ជាង១៤ឆ្នាំ លើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ដោយកាន់តំណែងពី មន្ត្រីគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរហូត​ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្រុមហ៊ុនពហុជាតិជាច្រើន។ ក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលពោរពេញ​ទៅដោយការប្រកួតប្រជែង និងការផ្លាស់ប្តូរ លោកបានសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានការទាំងនោះប្រកបដោយជោគជ័យ។  លោក កុសល បានទទួលសញ្ញាប័ត្រ អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានពី INNOTECH-CBAM

MORO LUCASROWLAND
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ

Lucas បានចូលបម្រើការងារនៅ អេ អឹម ខេ ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ ២០២០។ លោកមាន​បទ​ពិសោធន៍ជាង ១៥ឆ្នាំ ផ្នែកគណនេយ្យ នៅក្រុមហ៊ុនលក់រាយ រោងចក្រផលិតកម្ម ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ Lucas​ បានកាន់តួនាទីហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី និងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងជាប្រធានផ្នែករាយការណ៍ នៅក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ASX នៅអូស្ត្រាលីនិងជា ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្រុមហ៊ុនផលិតផលអន្តរជាតិមួយនៅកម្ពុជា។

Lucas បានក្លាយជាសមាជិកនៃគណនេយ្យករជំនាញអូស្រ្តាលី និងនូវែលសេឡង់ (CA) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋឃ្វីនឡែន។