សេវារំលស់រថយន្ត

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់បាននូវរថយន្តក្នុងក្ដីស្រមៃដែលសំរាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាលក្ខណៈគ្រួសារ។

លក្ខណៈផលិតផល  បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ
ទំហំភតិសន្យា រ រហូតដល់ ៨៥% នៃតម្លៃរថយន្តមួយទឹក ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៥០.០០០ ដុល្លារ និង រហូតដល់ ៨០% នៃតម្លៃរថយន្តថ្មី ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៥០.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលភតិសន្យា រហូតដល់ ៧២ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ១.១០% – ១.៥០%
របៀបបង់សង បង់រំលស់ថេរប្រចាំខែ (សងនូវចំនួនថេរប្រចាំខែស្មើៗគ្នា)

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ៖

លោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសប្រភេទរថយន្តដែលអ្នកពេញចិត្ត រួចទាក់ទងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់ អេ អឹម ខេ
ដើម្បីដាក់ពាក្យតាមរយៈ៖
• ហ្វេសប៊ុកផេក AMK អេ អឹម ខេ
• 023 220 202 / 1800 200 200 (ឥតគិតថ្លៃ)
• ឬ អញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យណាមួយរបស់ អេ អឹម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។