សេវារំលស់ម៉ូតូ/ម៉ូតូកង់បី

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់បានម៉ូតូ/ម៉ូតូកង់បីយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសកម្មភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ។

លក្ខណៈផលិតផល  បរិយាយរំលស់ម៉ូតូ បរិយាយរំលស់ម៉ូតូកង់បី
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ ដុល្លារ
ទំហំភតិសន្យា រ រហូតដល់ ១០០% នៃតម្លៃម៉ូតូ ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៨០% នៃតម្លៃកង់បី ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៥.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលភតិសន្យា រហូតដល់ ៤៨ ខែ រហូតដល់ ៤៨ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ត្រឹមតែ ១.៥០% ប៉ុណ្ណោះ ត្រឹមតែ ១.៥០% ប៉ុណ្ណោះ
របៀបបង់សង បង់រំលស់ថេរប្រចាំខែ (សងនូវចំនួនថេរប្រចាំខែស្មើៗគ្នា) បង់រំលស់ថេរប្រចាំខែ (សងនូវចំនួនថេរប្រចាំខែស្មើៗគ្នា)

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ឯកសារតម្រូវ