គណនីអនាគត

រៀបចំផែនការបន្ទាប់មកអនុវត្តន៍ផែនការនោះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាប្រចាំ ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃអនាគត។

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានក្តីសុបិន ដូចជាចង់មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ការទិញអចលនទ្រព្យ ឬការសន្សំសម្រាប់ពេលជួបការលំបាក គណនីអនាគតអាចជួយលោកអ្នកសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួន ដោយអនុវត្តន៍តែ ៣ ជំហានងាយៗ។ ទីមួយ កំណត់គោលដៅរបស់លោកអ្នក (តើលោកអ្នកចង់បានប៉ុន្មាន)។ ទីពីរ សម្រេចថាតើលោកអ្នកអាចសន្សំជាទៀងទាត់បានប៉ុន្មាន (ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ ។ល។)។ ចុងក្រោយ ចាប់ផ្តើមដំណើររបស់លោកអ្នកជាមួយ អេ អឹម ខេ ឥឡូវនេះ។​

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើន ដែលផ្តល់ជូនដោយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេសដោយគ្រាន់តែមានកាត។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល  បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
តម្រូវឲ្យមានប្រាក់ ២០.០០០រៀល / ៥ដុល្លារ / ២០០បាត
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី លិខិតបញ្ជាក់
ការទូទាត់ការប្រាក់ ផ្តល់ជូនទៅតាមកាលកំណត់
ការប្រើប្រាស់ គ្រប់បណ្តាញ អេ អឹម ខេ ទាំងអស់ 
ពន្ធកាត់ទុក ៦%សម្រាប់អ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍, ១៤% សម្រាប់អ្នកមានមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍

អត្រាការប្រាក់

ខែប្រាក់រៀលដុល្លារបាត
០៣ ទៅ ០៥៤.០០%៤.០០%២.០០%
០៦ ទៅ ០៨៤.២៥%៤.២៥%២.២៥%
០៩ ទៅ ១១៥.២៥%៥.០០%៣.០០%
១២ ទៅ ១៧៥.៧៥%៥.៥០%៣.៥០%
១៨ ទៅ ២៣៥.៧៥%៥.៥០%៣.៥០%
២៤ ទៅ ៣៥៦.០០%៥.៧៥%៣.៧៥%
៣៦៧.០០%៦.០០%៤.០០%

លក្ខខណ្ឌ

របៀបបើកគណនី