គណនីអនាគត

ជាប្រភេទគណនីដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់អាចដាក់ប្រាក់សន្សំ ដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយក្នុងពេលអនាគតដូចជា សម្រាប់ការសិក្សា សុខភាព សាងសង់/ជួលជុលផ្ទះ ឬទិញសម្ភារផ្សេងៗ -ល-។ លោកអ្នក គ្រាន់តែធ្វើការសន្សំជាមួយ អេ អឹម ខេ ឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំខែ តាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបាន កំណត់នៅពេលបើកគណនីដំបូង។​

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

អត្រាការប្រាក់

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
• ជាអតិថិជន (និវាសនជន /អនិវាសនជន) ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
• ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ /លិខិតឆ្លងដែន /សៀវភៅគ្រួសារ /ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

II. របៀបស្នើសុំ