គណនីសោធននិវត្តន៍

ជាប្រភេទគណនីដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ និង គិតពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនក្នុងវ័យចំណាស់ អាចធ្វើការសន្សំជាមួយ អេ អឹម ខេ ឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំខែ តាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់នៅពេលបើកគណនីដំបូង។ បន្ថែមលើអត្រាការប្រាក់ អតិថិជននឹងទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត៥% លើប្រាក់សន្សំប្រចាំខែ និងសេវាធានារ៉ាប់រងពិការភាព និងមរណភាពបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់៣០០%​ នៃសមតុល្យក្នុងគណនី (មិនលើស ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក)។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
• ជាអតិថិជន (និវាសនជន /អនិវាសនជន) ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
• ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ /លិខិតឆ្លងដែន /សៀវភៅគ្រួសារ /ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

II. របៀបស្នើសុំ