គណនីមានកាលកំណត់

លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ជាទីគាប់ចិត្ត!

ការដាក់បញ្ញើ-សន្សំរយៈពេលមានកាលកំណត់ផ្តល់ជូននូវផលចំណេញខ្ពស់បំផុតចំពោះលោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលសក្តិសមនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកអ្នក ពីរយៈពេលខ្លីណាមួយ រហូតដល់រយៈពេលវែង ៣៦ ខែ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

Codebeautify.org Text to HTML Converter

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
តម្រូវឲ្យមានប្រាក់ ១០០.០០០រៀល / ២៥ដុល្លារ / ១.០០០បាត
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី លិខិតបញ្ជាក់
ការទូទាត់ការប្រាក់ ផ្តល់ជូនទៅតាមកាលកំណត់/ប្រចាំខែ
ការប្រើប្រាស់ ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ
ពន្ធកាត់ទុក ៦%សម្រាប់អ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍, ១៤% សម្រាប់អ្នកមានមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍

អត្រាការប្រាក់

ខែ ការប្រាក់មានកាលកំណត់ ការប្រាក់ប្រចាំខែ
ខ្មែររៀល ដុល្លារ បាត ខ្មែររៀល ដុល្លារ បាត
៣.៧៥% ៣.២៥% N/A N/A N/A N/A
៤.០០% ៣.៥០% N/A N/A N/A N/A
៤.៦០% ៤.០០% ២.៥០% ៤.០០% ៣.៥០% ២.០០%
៤.៧៥% ៤.២៥% ២.៧៥% ៤.២៥% ៣.៧៥% N/A
៥.០០% ៤.៥០% ៣.០០% ៤.៥០% ៤.០០% N/A
៦.០០% ៥.០០% ៣.២៥% ៥.២៥% ៤.២៥% ៣.០០%
៦.៥០% ៥.៥០% ៣.៥០% ៥.៧៥% ៥.២៥% ៣.២៥%
១២ ៧.៥០% ៦.៧៥% ៣.៨៥% ៦.៧៥% ៥.៧៥% ៣.៥០%
១៨ ៧.៧៥% ៦.៨៥% ៤.០០% ៧.០០% ៦.០០% ៣.៧៥%
២៤ ៨.២៥% ៧.០០% ៤.៧៥% ៧.២៥% ៦.១៥% ៤.០០%
៣៦ ៨.៥០% ៧.២០% ៥.០០% ៧.៥០% ៦.២៥% ៤.៥០%

លក្ខខណ្ឌ

បៀបបើកគណនី