១.គណនីមានកាលកំណត់សម្រាប់ឯកត្តជន

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនឯកត្តជននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងក្នុងការដាក់ប្រាក់តម្កល់ជាសាច់ប្រាក់ និងទទួលបានផលចំណេញការប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើសដកការប្រាក់ជាប្រចាំខែ ឬ នៅចុងវគ្គ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល   បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ រៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ *សូមពិនិត្យតារាងខាងក្រោម
រយៈពេល ១ខែរហូតដល់ ៣៦ខែ
ទឹកប្រាក់ដាក់សន្សំ ១០០,០០០ រៀល/ ២៥ដុល្លារ
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី វិញ្ញាបនប័ត្រប្រាក់សន្សំ
ពន្ធលើការប្រាក់ ៦% សម្រាប់និវាសជន ១៤% សម្រាប់អនិវាសជន
ទីតាំងបើកគណនី
•    ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•    សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
លក្ខខណ្ឌដកប្រាក់ ដកប្រាក់នៅចុងកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ ឬពេលបិទគណនី
អត្ថប្រយោជន៍  
ថ្លៃសេវា •     មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបើក ឬបិទគណនី
•     ៨០០០រៀល ឬ ២ដុល្លារសម្រាប់ការស្នើរសុំកាត អេធីអឹម ឬឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធគណនីថ្មីក្នុងករណីបាត់

អត្រាការប្រាក់

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី

II. របៀបស្នើសុំ