១.គណនីមានកាលកំណត់សម្រាប់ឯកត្តជន

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូនអតិថិជនឯកត្តជននូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងក្នុងការដាក់ប្រាក់តម្កល់ជាសាច់ប្រាក់ និងទទួលបានផលចំណេញការប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ដែលអតិថិជនអាចជ្រើសរើសដកការប្រាក់ជាប្រចាំខែ ឬ នៅចុងវគ្គ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

អត្រាការប្រាក់

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
• ជាអតិថិជន (និវាសនជន /អនិវាសនជន) ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
• ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ /លិខិតឆ្លងដែន /សៀវភៅគ្រួសារ /ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

II. របៀបស្នើសុំ