គណនីកូនឆ្លាត

ដើម្បីអនាគតបុត្រធីតារបស់លោកអ្នក….សូមចាប់ផ្តើមជាមួយ អេ អឹម ខេ នៅថ្ងៃនេះ!

កិច្ចការសំខាន់បំផុត ដែលមាតាបិតាអាចធ្វើបានចំពោះបុត្រធីតារបស់ខ្លួន គឺការសន្សំប្រាក់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនាពេលអនាគតរបស់កូនៗ។ តាមរយៈការបើកគណនីកូនឆ្លាត វាគឺជាស្ពានមួយសម្រាប់ចម្លងបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

គណនីកូនឆ្លាត គឺជាគណនីវិនិយោគរយៈពេលវែងមួយដែលផ្តល់នូវមធ្យោបាយដ៏ល្អក្នុងការបង្កើនប្រាក់សន្សំសម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នក ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតរបស់កូនៗ ដូចជាការអប់រំ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬការបង្កើតអាជីវកម្មជាដើម។ ក្រៅពីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ភាពបត់បែន អេ អឹម ខេ ក៏មានការផ្តល់ជូនការធានារ៉ាប់រងការពារគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល ចំពោះម្ចាស់គណនីជាមួយនឹងសំណងអតិបរមារហូតដល់ ៣០០% នៃតុល្យការសន្សំ (ដោយមិនលើស ២០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក) និង/ឬ ការធានារ៉ាបរងលើអាយុជីវិតរហូតដល់ ៥ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើន ដែលផ្តល់ជូនដោយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេសដោយគ្រាន់តែមានកាត។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

Codebeautify.org Text to HTML Converter

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
អត្រាការប្រាក់(ប្រចាំឆ្នាំ) រហូតដល់៣.០០%
តម្រូវឲ្យមានប្រាក់ចំនួន ៤.០០០រៀល / ១ដុល្លារ / ៤០បាត
កម្រៃសេវាពេលបិទគណនី មិនមាន
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី កាត អេ ធី អឹម/លិខិតបញ្ជាក់
ការប្រើប្រាស់ គ្រប់បណ្តាញ អេ អឹម ខេ ទាំងអស់
ពន្ធកាត់ទុក ៤%សម្រាប់អ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍, ១៤% សម្រាប់អ្នកមានមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍
អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម ម្ចាស់គណនីនឹងទទួលបានការការពារសេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលរហូតដល់ ៣០០% នៃសមតុល្យប្រាក់សន្សំប៉ុន្តែមិនលើសពី ២០ ម៉ឺនដុល្លារ

លក្ខខណ្ឌ

របៀបបើកគណនី

សូមចុច ត្រង់នេះ ដើម្បីទាញយកសៀវភៅព័ត៌មានពីគណនីកូនឆ្លាត