គណនីកូនឆ្លាត

ជាប្រភេទគណនីដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់អាណាព្យាបាលដែលគិត ពីសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនៗ។ ការសន្សំប្រាក់ក្នុងគណនីកូនឆ្លាត គឺជាការវិនិយោគរយៈពេលយូរដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់កូននាពេលអនាគតដូចជា ការអប់រំ ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ ឬ​បង្កើត​​ជំនួញ​ខ្នាត​តូច​ណាមួយសម្រាប់ពួកគេជាដើម។ បន្ថែមពីនេះទៀត សន្សំជាមួយគណនីកូនឆ្លាត អេ អឹម ខេ  អតិថិជននឹងទទួលបាននូវសេវាធានារ៉ាប់​រង​ដល់​ម្ចាស់​គណនីដោយឥតគិតថ្លៃ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
• ជាអតិថិជន (និវាសនជន /អនិវាសនជន) ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
• ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ /លិខិតឆ្លងដែន /សៀវភៅគ្រួសារ /ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

II. របៀបស្នើសុំ