សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្នាតតូច

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតតេ បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងការផ្តល់ជូនផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្នាតតូច លើមរណភាពបណ្តាលមកពីជំងឺ មរណភាព និងពិការភាពជាអចិន្រ្តៃយ៍បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ ក៏ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងអត្ថប្រយោជន៍ថ្លៃវះកាត់ផងដែរ ដែលជាហានិភ័យដ៏សំខាន់សម្រាប់អតិថិជនទទួលបានចំណូលទាប ។

ចំនួនកើនឡើងនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺបង្ហាញថា អតិថិជន អេ អឹម ខេ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជនបទ និងមានចំណូលទាប បានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រងកាន់តែប្រសើរ ដែលជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពក្នុងការការពារហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ និងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេផងដែរ ។

អត្ថប្រយោជន៍៖

ខ និង លក្ខខណ្ឌ៖