កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ជាប្រភេទកម្ចីសម្រាប់អតិថិជនដែលមានចំណូលជាប្រភេទប្រាក់បៀវត្សជាប្រចាំខែ និងបើកប្រាក់បៀវត្សតាមរយៈគណនីសន្សំធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមានគោលបំណងយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬតម្រូវការក្នុងគ្រួសារ។

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ២០.០០០ដុល្លារ
រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៤៨ខែ
អត្រាការប្រាក់ចាំខែ១.១០% ដល់ ១.៥០%
របៀបបង់សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់សងថេរប្រចាំខែ
ប្រភេទទ្រព្យធានាមិនតម្រូវឲ្យមានដាក់ទ្រព្យធានា

របៀបស្នើសុំកម្ចី

របៀបស្នើសុំកម្ចី

របៀបស្នើសុំកម្ចី