កម្ចីប្រាក់បៀវត្ស

កម្ចីប្រាក់បៀវត្ស អេ អឹម ខេ ជាប្រភេទកម្ចីដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់នយោជិករបស់​ស្ថាប័នផ្សេងៗ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មបើកប្រាក់វត្សជាមួយ អេ អឹម ខេ ប្រាក់យកទៅ​ប្រើប្រាស់ក្នុងគោល​បំណងផ្ទាល់ខ្លួន។

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយលំអិត
ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៥០ % ប៉ុណ្ណោះ
រយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាកម្ចីរហូតដល់ ៣៦ខែ
ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬរូបិយបណ្ណសមមូល
ការបង់សងត្រលប់ទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែង និងប្រាក់ដើមបង់នៅកាលកំណត់ឥណទាន
ប្រភេទទ្រព្យធានាមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យដាក់ធានា ឬអ្នកធានាកម្ចី

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ឯកសារតម្រូវ

  • ឯកសារបញ្ញាក់អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ / ឯកសារបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • របៀបស្នើសុំកម្ចី