វេរភ្លាម ឈ្នះភ្លាម! រហូតដល់ ៤លានរៀល នៅតាមភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស
កាលកំណត់: ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ២០២២

របៀបចូលរួម៖
• អតិថិជនគ្រាន់តែវេរលុយជាមួយភ្នាក់ងារណាមួយ នឹងមានឱកាសទទួលបាន រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ភ្លាមៗ
• បន្ទាប់ពីទទួលបានបង្កាន់ដៃផ្ទេរប្រាក់ អតិថិជនគ្រាន់តែពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្រោមនៃបង្កាន់ដៃ
• ប្រសិនបើឃើញសារអបអរសាទរនៅលើបង្កាន់ដៃអំពីការឈ្នះសាច់ប្រាក់ អតិថិជនអាចស្នើ ដកប្រាក់រង្វាន់ ពីភ្នាក់ងារភ្លាមៗបាន
• ភ្នាក់ងារនឹងធ្វើការស្កេន QRកូត ពីបង្កាន់ដៃរបស់អតិថិជន និងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនដល់អតិថិជន

លក្ខន្តិក៖
• ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថិជនដែលធ្វើការវេរលុយជាមួយភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ តែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់អតិថិជនដែលវេរលុយជាមួយកម្មវិធី Mobile App និងការិយាល័យ អេ អឹម ខេ នឹងមិនបានទទួលការផ្តល់ជូននេះទេ
• ទឹកប្រាក់ឈ្នះមានចាប់ពី 5,000 រៀល ទៅ 4,000,000 រៀល ហើយនឹងជ្រើសរើសដោយចៃដន្យភ្លាមៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង
• អេ អឹម ខេ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកផ្សេងៗនៅពេលណាមួយដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន
* យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខន្តិកផ្សេងៗនៅពេលណាមួយដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន!