សេវាទូទាត់

ធ្វើឱ្យអតិថិជនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ មិនត្រឹមតែចំណេញពេល និងថវិកា តែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអតិថិជនអាចធ្វើអាជីវកម្មជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៀតផង។ អេ អឹម ខេ​ ផ្តល់សេវាទូទាត់ដែលមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។ សេវាទាំងនោះរួមមាន៖ សេវាបង់ទឹក-ភ្លើង បង់សំរាម បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ និងសេវាទូទាត់ផ្សេងទៀត។

ទូទាត់វិក្កយបត្រ

អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ និងបង់វិក្កយបត្ររបស់ខ្លួនដោយចំណាយពេលត្រឹមតែពីបីនាទីតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត ឬភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស។ អេ អឹម ខេ បានចាប់ដៃគូអាជីវកម្មជាច្រើនទូទាំងប្រទេសក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាដៃគូរបស់យើងមួយចំនួន៖

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លា/បាត
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ សម្រាប់ប្រតិបត្តិករទូទាត់ប្រាក់ពីអតិថិជនៈ
– តាមរយៈសាច់ប្រាក់
– តាមរយៈគណនី
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ ១. ប្រតិបត្តិករត្រូវមានគណនីសន្សំជាមួយ អេ អឹម ខេ
២. អតិថជានត្រូវមានគណនីសន្សំជាមួយ អេ អឹម ខេ ប្រសិនបើគាត់ធ្វើការទូទាត់តាមគណនី
តម្លៃសេវា សមរម្យ
បណ្តាញទូទាត់ ១. ប្រសិនបើទូទាត់តាមរយៈសាច់ប្រាក់ អតិថិជនត្រូវទូទាត់នៅតាម ភ្នាក់ងារ ឬ ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ
២. ប្រសិនបើទូទាត់តាមរយៈគណនី អតិថិជនត្រូវទូទាត់នៅតាម ភ្នាក់ងារ ការិយាល័យ និងកម្មវិធីធានាគារចល័ត អេ អឹម ខេ

របៀបស្នើសុំ