សេវាកម្ចី

លោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប ដើម្បីធ្វើឲ្យអាជី​វកម្មរបស់លោកអ្នកមានការរីកចម្រើនមែនទេ។ អេ អឹម ខេ យល់ពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក និងមានការតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយលោកអ្នក ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើន។ អេ អឹម ខេ បានបង្កើតផលិតផលកម្ចីជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មប្រកបដោយភាពបត់បែន ជាពិសេសជម្រើសក្នុងការបង់សង ដែលត្រូវនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។