កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម

ការស្វែងរកផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលសក្តិសមទៅនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកគឺមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ។ អេ អឹម ខេ យល់ពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នក និងផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយយ៉ាងសមរម្យទាំងការផ្តល់កម្ចី និងការបង់សងត្រលប់។

អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនកម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនដូចជា៖ កម្ចីពង្រីកអាជីវកម្ម កម្ចីបង្កើនទ្រព្យ កម្ចីសម្រាប់ដើមទុន ។ល។

កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម អេ អឹម ខេ​ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពបត់បែនតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើរយៈពេល និងទំហំកម្ចី។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍  

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ពី​ ១.០០% ទៅ ១.៣០%
ទំហំកម្ចីពី ២.០០១​ ដល់ ៣០០.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេលពី ១ ដល់ ១០៨ ខែ
របៀបបង់សងមានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ