កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម

ជាប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មសម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាលក្ខណៈឯកត្តជន ឬសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SME) ដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ទុនរយៈពេលខ្លី ឬពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ឬបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍  

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែពី​ ១.០០% ទៅ ១.៣០%
ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៣០០.០០០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
រយៈពេលរហូតដល់ ១០៨ ខែ
របៀបបង់សងមានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំដី/ ផ្ទះ/ អគារ/គណនីសន្សំ
រយៈពេលអនុគ្រោះបង់ប្រាក់ដើមរហូតដល់ ៦ខែចំពោះតែការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះ ហើយការប្រាក់នឹងត្រូវបង់ប្រចាំខែធម្មតា។

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ