អេ អឹម ខេ នឹង​ពង្រីក​ការិយាល័យ​ស្តង់ដា​របស់​ខ្លួន អោយ​បាន​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥

ដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន អេ អឹម ខេ ​បានពង្រីកការិយាល័យស្ដង់ដារ នៅទូទាំង​ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។