អេ អឹម ខេ ជា​​ស្ថាប័ន​​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​​មាន​​ការ​​រីក​​ចម្រើន​​យ៉ាង​​ឆាប់​រហ័ស​

អេ អឹម ខេ កំពុង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​គ្រប់​ស្រុក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​គ្របដណ្តប់​លើ​ឃុំ ៩៨% ក្នុង​ភូមិ ១២.៣៥៣ ស្មើនឹង ៨៨% នៃ​ភូមិសរុបទូទាំងប្រទេស។ អេ អឹម ខេ ជា​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ​គេ​ លើ​ចំនួន​អតិថិជន ដែល​គិត​ត្រឹម​ខែ កញ្ញា ២០១៥ នេះ មាន​ចំនួន ៤២៩.៣៦៥ នាក់។