សេវា​ប្តូរ​រូបិយប័ណ្ណ

អត្រា​ប្តូរប្រាក់​របស់ អេ អឹម ខេ ខាង​ក្រោម​នឹង​ផ្លាស់​ប្តូរ​តាម​ពេលវេលា​មួយ​ជា​ទៀង​ទាត់នៅ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ ។ ប្រសិនបើ​លោក​អ្នក​ចង់​ដឹង​អត្រាប្តូរប្រាក់​នា​ថ្ងៃ​កន្លង​មក សូម​ជ្រើសរើស​​កាលបរិច្ឆេទ​នៅ​ក្នុង​រូប​ប្រតិទិន​ខាង​ក្រោម ។

អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ

នាថ្ងៃទី០១ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២, ម៉ោង ០៨៣០ នាទីព្រឹក

រូបិយប័ណ្ណទិញចូលលក់ចេញ
ដុល្លារ (USD)៤,០៨៨ រៀល៤,១០២ រៀល
ថៃបាត (THB)១១៥.០០ រៀល១១៦.៨០ រៀល

សម្គាល់៖

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សូម​បញ្ចូល​ចំនួន​ប្រាក់​ប្តូរ ដោយ​ជ្រើសរើស​យក​ប្រភេទ​ប្រាក់​ដែល​លោកអ្នក​ចង់​ប្តូរ និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើសរើស​យក​ប្រភេទ​ប្រាក់​ដែល​ចង់​ប្តូរ​ទៅ ។

1 ដុល្លារ​អាមេរិក​ ស្មើ​នឹង​

4088 រៀល