សេវារំលស់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម/សម្ភារៈអាជីវកម្ម

សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញគ្រឿងចក្រកសិកម្ម/សម្ភារៈអាជីវកម្មយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬសកម្មភាពបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃ។

លក្ខណៈផលិតផល  បរិយាយរំលស់គ្រឿងចក្រកសិកម្ម បរិយាយរំលស់សម្ភារៈអាជីវកម្ម
រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ ដុល្លារ
ទំហំភតិសន្យា រ រហូតដល់ ៧០%នៃតម្លៃគ្រឿងចក្រ ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ៣០.០០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៧០%នៃសម្ភារអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមិនឱ្យលើសពី ១០០.០០០ ដុល្លារ
រយៈពេលភតិសន្យា រហូតដល់ ៤៨ ខែ រហូតដល់ ៨៤ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ១.១០% – ១.៥០% ១.១០% – ១.៥០%
របៀបបង់សង បង់រំលស់ថេរប្រចាំខែ (សងនូវចំនួនថេរប្រចាំខែស្មើៗគ្នា) ឬ សងដើមតាមដំណាក់កាល (បង់ប្រាក់ដើមរៀងរាល់ ៣ ឬ ៤ ឬ ៦ ឬ ១២ ខែម្ដង) មានភាពបត់បែន

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

ឯកសារតម្រូវ