គណនីសំណាង

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបានគ្រប់ពេលដែលអតិថិជនមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល   បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ រៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ * សូមពិនិត្យ តារាងខាងក្រោម
ទឹកប្រាក់ដាក់ដំបូង ២,០០០,០០០ រៀល/ ៥០០ដុល្លារ
សមតុល្យតម្កល់អប្បបរមា ២,០០០,០០០ រៀល/ ៥០០ដុល្លារ
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី កាតអេធីអឹម ឬប័ណ្ណគណនីសន្សំ
ពន្ធលើការប្រាក់ ៤% សម្រាប់និវាសជន ១៤% សម្រាប់អនិវាសជន
ទីតាំងបើកគណនី •     ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
បណ្ដាញប្រតិបត្តិការ អាចដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់បណ្ដាញប្រតិបត្តិការ អេ អឹម ខេ ដូចជា៖
•     ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
•     ម៉ាស៊ីនដក ដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ អេ អឹម ខេ
•     ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់សមាជិក CSS
ការគណនាការប្រាក់ ការប្រាក់ត្រូវបានគណនាប្រចាំថ្ងៃទៅតាមសមតុល្យនៅពេលបិទថ្ងៃ ហើយការប្រាក់នឹងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគណនីនៅរាល់ចុងខែ
អត្ថប្រយោជន៍  
សេវាបន្ថែម មិនគិតថ្លៃ លើសេវាបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
•     ការស្នើរសុំរបាយការណ៍គណនី
•     កាតអេធីអឹម
•     ការភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
•     និងទទួលបានការជូនដំណឹងពត័មានគណនីតាមរយៈទូរសព្ទដៃ
•     ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់សមាជិក CSS
ថ្លៃសេវា •     មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបើក ឬបិទគណនី
•     មិនគិតថ្លៃសេវាកម្ម អេធីអឹម ប្រចាំឆ្នាំ
•     គិតថ្លៃសេវាតាមរយៈពេលនៃការមិនប្រើប្រាស់គណនី សម្រាប់គណនីសកម្មលើសពី ១២ខែ
•     ៨០០០រៀល ឬ ២ដុល្លារសម្រាប់ការស្នើរសុំកាត អេធីអឹម ឬឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធគណនីថ្មីក្នុងករណីបាត់
អត្រាការប្រាក់

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី

II. របៀបស្នើសុំ