គណនីសំណាង

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ជាមួយនឹងភាពបត់បែន។ លើសពីនេះ លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកផងដែរ។

គណនីសំណាង គឺល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឱ្យអស់សក្តានុពលនៃសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក ព្រោះវាមានភាពបត់បែន។ គណនីនេះ លោកអ្នកពិនិត្យមើលសមតុល្យសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកបាន ២៤ ម៉ោង/សប្តាហ៍ តាមរយៈបណ្តាញ អេ អឹម ខេ​ ដូចជា៖ សាខា អេធីអឹម/ស៊ីឌីអឹម សេវាធនាគារចល័ត និងភ្នាក់ងារ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងច្រើន ដែលផ្តល់ជូនដោយដៃគូអាជីវកម្មរបស់ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេសដោយគ្រាន់តែមានកាត។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

Codebeautify.org Text to HTML Converter

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
អត្រាការប្រាក់ រហូតដល់ ៤.២៥%
តម្រូវឲ្យមានប្រាក់ចំនួន ២.០០០.០០០រៀល / ៥០០ដុល្លារ / ២០.០០០បាត
សមតុល្យអប្បបរមា ២.០០០.០០០រៀល / ៥០០ដុល្លារ / ២០.០០០បាត
កម្រៃសេវាពេលបិទគណនី មិនមាន
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី កាត អេ ធី អឹម/លិខិតបញ្ជាក់
កម្រៃសេវា កម្រៃសេវានឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្អែកលើរយៈពេលប្រើប្រាស់គណនី
ការប្រើប្រាស់ គ្រប់បណ្តាញ អេ អឹម ខេ ទាំងអស់
ពន្ធកាត់ទុក ៤%សម្រាប់អ្នកមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍, ១៤% សម្រាប់អ្នកមានមិនមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍

លក្ខខណ្ឌ

របៀបបើកគណនី