គណនីសំណាង

ជាប្រភេទគណនីដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបានគ្រប់ពេលដែលអតិថិជនមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី
• ជាអតិថិជន (និវាសនជន /អនិវាសនជន) ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
• ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណច្បាប់ដើម និងមានសុពលភាព ដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ /លិខិតឆ្លងដែន /សៀវភៅគ្រួសារ /ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

II. របៀបស្នើសុំ