គណនីងាយស្រួល

ជាប្រភេទផលិតផលសន្សំដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងអាចបត់បែនបានក្នុងការ​ដាក់-ដកប្រាក់ បាននៅពេលដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ ប្រសិនបើមានសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីកាន់តែច្រើន។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល   បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ រៀល/ដុល្លារ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ រហូតដល់ ៣,៥%
ទឹកប្រាក់ដាក់ដំបូង ១០០០ រៀល/ ១ដុល្លារ
សមតុល្យតម្កល់អប្បបរមា មិនតម្រូវ
ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិគណនី កាតអេធីអឹម ឬប័ណ្ណគណនីសន្សំ
ពន្ធលើការប្រាក់ ៤% សម្រាប់និវាសជន ១៤% សម្រាប់អនិវាសជន
ទីតាំងបើកគណនី •     ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
បណ្ដាញប្រតិបត្តិការ អាចដំណើរការប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់បណ្ដាញប្រតិបត្តិការ អេ អឹម ខេ ដូចជា៖
•     ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ក្នុងម៉ោងធ្វើការ
•     សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
•     ម៉ាស៊ីនដក ដាក់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ អេ អឹម ខេ
•     ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់សមាជិក CSS
អត្ថប្រយោជន៍  
សេវាបន្ថែម មិនគិតថ្លៃ លើសេវាបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖
•     ការស្នើរសុំរបាយការណ៍គណនី
•     កាតអេធីអឹម
•     ការភ្ជាប់សេវាធនាគារចល័ត AMK Mobile
•     និងទទួលបានការជូនដំណឹងពត័មានគណនីតាមរយៈទូរសព្ទដៃ
•     ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់សមាជិក CSS
ថ្លៃសេវា •     មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបើក ឬបិទគណនី
•     មិនគិតថ្លៃសេវាកម្ម អេធីអឹម ប្រចាំឆ្នាំ
•     គិតថ្លៃសេវាតាមរយៈពេលនៃការមិនប្រើប្រាស់គណនី សម្រាប់គណនីសកម្មលើសពី ១២ខែ
•     ៨០០០រៀល ឬ ២ដុល្លារសម្រាប់ការស្នើរសុំកាត អេធីអឹម ឬឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធគណនីថ្មីក្នុងករណីបាត់
អត្រាការប្រាក់

I. លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់បើកគណនី

II. របៀបស្នើសុំ