សេវាធានារ៉ាប់រង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅកន្លែងតែមួយ បានចាប់ដៃគូសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនទទួលបាន ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រង ។