សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

សុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់គឺជាហានិភ័យខ្ពស់ដែលគ្រួសារមានចំណូលទាបប្រឈម។ វាងាយនឹងក្លាយទៅជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះហិរញ្ញវត្ថុរបស់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើង។ ដើម្បីផ្តល់ការការពារចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងមិនអាចដឹងមុន អេ អឹម ខេ សហការជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនបង្កើតសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងទទួបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលប់។ សេវាធានារ៉ាប់រងនេះ គឺជាផលិតផលតែមួយគត់ឲ្យអតិថិជន និងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទទួលបានការការពារខណៈដែលពួកគេជាអតិថិជនកម្ចី អេ អឹម ខេ។

ទទួលបានការការពារក្នុងពេលខ្លួនកំពុងខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថាន? មានតែជាមួយគ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ តែប៉ុណ្ណោះ!

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍  

សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច អេ អឹម ខេ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសំណងជាច្រើនដូចជា៖

លក្ខខណ្ឌ៖

របៀបបើកគណនី