កម្ចីជាក្រុម

គឺជាការចងក្រងជាក្រុមដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត និង​ជា​កម្លាំង​រួមគ្នា​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់​សមាជិក​មាន​ភាពងាយស្រួល។  នេះគឺជាគុណតម្លៃនៃកម្ចីជាក្រុមរបស់ អេ អឹម ខេ ដែលជាប្រភេទកម្ចីលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនមានស្មារតី ទទួលខុសត្រូវ និងរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។

កម្ចីជាក្រុម ឬហៅថាកម្ចីធនាគារភូមិ ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយសម្របទៅតាមវិធីសាស្ត្រនូវការផ្តល់កម្ចីក្រុមសាមគ្គី។ វិធីសាស្ត្រនេះ គឺឱ្យអតិថិជន ជ្រើសរើសសមាជិកចូលរួមជាមួយគ្នាចាប់ពី២ ទៅ ៦ នាក់ ហើយអាចចងក្រងឲ្យទៅជាធនាគារភូមិ ដែលមានពី ៤ ទៅ ១២ ក្រុម ឬអតិបរមាសមាជិក ១០០ នាក់។ កម្ចីបែបនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលចង់ខ្ចីប្រាក់ ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានវត្ថុបញ្ចាំ ក៏នៅតែទទួលបានកម្ចីពី អេ អឹម ខេផងដែរ។

អតិថិជនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផលិតផលមួយណា ដែលសក្តិសមបំផុតទៅនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួន។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍  

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
អត្រាការប្រាក់ ១.៥០%
ទំហំកម្ចី រហូតដល់១.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេល ពី ៣ ដល់ ២៤​ ខែ
របៀបបង់សង មានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ មិនមាន

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ