កម្ចីសង្រ្គោះបន្ទាន់

គ្រោះអាសន្នអាចរុញច្រានមនុស្សគ្រប់រូប ជាពិសេសអ្នកដែលមានចំណូលទាប ជួបនូវបញ្ហាផ្សេងៗ និងអាចនាំទៅរកភាពលំបាកខ្លាំង។

កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ អេ អឹម ខេ ជួយអតិថិជនដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព គ្រោះថ្នាក់ ឬមរណៈភាពនៅក្នុងគ្រួសារ។​ កម្ចីនេះ គឺសម្រាប់តែអតិថិជន អេ អឹម ខេ ដែលមានប្រវត្តិល្អ ជាមួយស្ថាប័ន។ អតិថិជនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានផលិតផលនេះជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវអប្បបរមា ដោយមានពេលវេលាអនុម័តឆាប់រហ័ស​។

លក្ខណៈផលិតផលនិងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល
អត្រាការប្រាក់ ១.៥០%
ទំហំកម្ចី រហូតដល់៤០០.០០០រៀល
រយៈពេល ពី ៣ ដល់ ១០​ ខែ
របៀបបង់សង ចុងវគ្គ
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ មិនមាន

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ