កម្ចីសង្រ្គោះបន្ទាន់

កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ ជួយអតិថិជន អេ អឹម ខេ កំពុងជំពាក់ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព គ្រោះថ្នាក់ ឬមរណៈភាពនៅក្នុងគ្រួសារ។​ អតិថិជនអាចទទួលបានប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោងបន្ទាប់ពីមន្រ្តីឥណទានទទួលបានព័ត៌មាន។

លក្ខណៈផលិតផលនិងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណខ្មែររៀល
ទំហំកម្ចី រហូតដល់ ៤០០.០០០រៀល
រយៈពេល រហូតដល់ ១០ ខែ
អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៥០% ប៉ុណ្ណោះ
កម្រៃសេវារដ្ឋបាលមិនមាន
របៀបបង់សងសងប្រាក់ដើមនៅចុងវគ្គ និងសងការប្រាក់ប្រចាំខែ
ប្រភេទទ្រព្យធានាមិនតម្រូវ
អ្នកធានាតម្រូវឲ្យមានអ្នកធានាម្នាក់

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ