កម្ចីទូទៅ

អតិថិជនអាចយកកម្ចីឯកត្តជនទូទៅនេះយកទៅប្រកបអាជីវកម្ម ឬយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន អាស្រ័យលើតម្រូវការ និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់១.៤០% – ១.៥០%
ទំហំកម្ចីរហូតដល់៥.០០០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
រយៈពេលរហូតដល់ ៧២​ ខែ
របៀបបង់សងមានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ– មិនត្រូវការចំពោះកម្ចីដែលមានទំហំតូចជាង ឬស្មើ១.៥០០ ដុល្លារ
– កម្ចីដែលមានទំហំធំជាង ១.៥០០ ដុល្លារ៖​ ប្លង់ផ្ទះ ឬប្លង់ដី ឬគណនីសន្សំជាមួយ អេ អឹម ខេ

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ