កម្ចីទូទៅ

កម្ចីទូទៅត្រូបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងភាពបត់បែន ដែលបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែលត្រូវការទុន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មមានស្រាប់ឬ ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី ឬទិញសម្ភារៈផ្សេងៗដែលពួកគេចង់បាន។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផល បរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណ ខ្មែររៀល/ដុល្លារ/បាត
អត្រាការប្រាក់ ១.៥០%
ទំហំកម្ចី រហូតដល់៥.០០០ដុល្លារ ឬរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃស្មើ
រយៈពេល ពី ៣ ដល់ ៣៦​ ខែ
របៀបបង់សង មានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យបញ្ចាំ ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ