កម្ចីឌីជីថល

កម្ចីឌីជីថល គឺជាម្ចីអនឡាញដែលរហ័ស ងាយស្រួល ប្រកបដោយស្តង់ដារ និង សុវត្ថិភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ។ អតិថិជន អេ អឹម ខេ ទាំងអស់អាចដាក់សំណើកម្ចីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងគ្រួសារ ផ្ទាល់ខ្លួន ឬអាជីវកម្មផ្សេងៗបានភ្លាមៗ រហូតដល់ ៥០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង ដោយគ្រាន់តែឆាតមកកាន់ផេក អេ អឹម ខេ ឌីជីថល (http://m.me/amkdigital) រួចបំពេញព័ត៌មានតាមសំណួរនីមួយៗ ជាការស្រេច។

ទំហំកម្ចី ≤ ១.០០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំកម្ចី រហូតដល់ ១០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ
រយៈពេលកម្ចី រហូតដល់ ១២ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ត្រឹមតែ ១.៥% ប៉ុណ្ណោះ
របៀបបង់សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់សងថេរប្រចាំខែ
ប្រភេទទ្រព្យធានា មិនត្រូវការ
រយៈពេលអនុម័តកម្ចី១ថ្ងៃ (បន្ទាប់ពីអតិថិជនបំពេញឯកសារបានត្រឹមត្រូវ)

ទំហំកម្ចី ≤ ៥.០០០ ដុល្លារ

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
គោលបំណងកម្ចីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន​ ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងៗ
ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ទំហំកម្ចី រហូតដល់ ៥០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ
រយៈពេលកម្ចី រហូតដល់ ៤៨ ខែ
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ ត្រឹមតែ ១.៥% ប៉ុណ្ណោះ
របៀបបង់សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់សងថេរប្រចាំខែ
ប្រភេទទ្រព្យធានាតម្រូវអោយមានដាក់ទ្រព្យធានា
រយៈពេលអនុម័តកម្ចី៤ថ្ងៃ (បន្ទាប់ពីអតិថិជនបំពេញឯកសារបានត្រឹមត្រូវ)

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ

អតិថិជនស្នើសុំតាមរយៈការឆាតមកកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក AMK Digital (Link៖ https://www.facebook.com/amkdigital) ឬ AMK Mobile ។