កម្ចីគេហដ្ឋាន

កម្ចីគេហដ្ឋាន អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនលក្ខខណ្ឌដែលមានភាពបត់បែនបាន ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការអតិថិជនដូចជា ការទិញ/សង់ផ្ទះ ឬជួសជុល/កែលំអផ្ទះ។

លក្ខណៈផលិតផល និងអត្ថប្រយោជន៍

លក្ខណៈផលិតផលបរិយាយ
រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់១.១០% -១.៥០%
ទំហំកម្ចីរហូតដល់៥០.០០០ដុល្លារអាមេរិក ឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេង
រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ១២០​ ខែ
របៀបបង់សងមានភាពបទបែន
ប្រភេទទ្រព្យធានាប្លង់ផ្ទះ ឬ ប្លង់ដី ឬគណនីសន្សំជាមួយ អេ អឹម ខេ

លក្ខខណ្ឌ

ឯកសារតម្រូវ

របៀបស្នើសុំ