សេចក្កីថ្លែងការណ៍​រួម​រវាង​សមាគម​ធនាគារនៅ​កម្ពុជា និង សមាគម​មីក្រូហិ​រញ្ញ​វត្ថុ​កម្ពុជា

 ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី១៦​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ កិច្ចប្រជុំមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។​ កិច្ចប្រជុំផ្តោតទៅលើការព្រួយបារម្ភក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍនៃវិស័យស្រូវអង្ករនាពេលថ្មីៗនេះ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានដំណោះស្រាយមួយចំនួន ដែលគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ត និងពង្រីកការគាំទ្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ កិច្ចប្រជុំនេះបាន  ឯកភាពលើចំនុចមួយចំនួនដូចតទៅ ÷

     ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអានបន្ត៖​ https://www.cma-network.org/kh/