សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

ក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាការផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅកន្លែងតែមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បាននាំយកសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត តាមរយៈភាពជាដៃគូចែកចាយរបស់យើងជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ដាយ អ៊ិឈិ ឡាយហ្វ៍ (ខេមបូឌា) ក្នុងការជ្រើសរើសម៉ូឌែលណែនាំអតិថិជន ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃដំណើរការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទទួលបានការការពាររយៈពេលវែងជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួន ។

អត្ថប្រយោជន៍

អំពីផលិតផល