សន្សំរយៈពេលខ្លីត្រឹម៦ខែ តែទទួលបានអត្រាការប្រាក់ដល់ ៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ

សន្សំរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្ដែទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ជាមួយគណនីសន្សំរយៈពេលវែងរបស់ អេ អឹម ខេ។ លោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយគណនីមានកាលកំណត់សម្រាប់ឯកត្តជនរយៈពេលត្រឹម 6ខែ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ដល់ 7%ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ហើយកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតនោះ លោកអ្នកអាចបង្កើតគណនីមានកាលកំណត់បានដោយខ្លួនឯង នៅលើ AMK Mobile បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយអ្នកមិនចាំបាច់មកការិយាល័យ អេ អឹម ខេ របស់យើងផ្ទាល់ឡើយ។

រយៈពេលនៃការផ្ដល់ជូន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023

1. អត្រាការប្រាក់

 2. របៀបស្នើរសុំ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ ០២៣ ២២០ ២០២ ឬ ១៨០០ ២០០ ២០០ (ឥតគិតថ្លៃ)។