បើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់នៅលើ AMK Mobile និងទទួលបានការប្រាក់រហូតដល់ ៨.៥%

ដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចបើកគណនីសន្សំតាមកាលកំណត់ជាមួយកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ AMK Mobile របស់យើង។ មុខងារបើកគណនីដោយខ្លួនឯងនេះជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា និងបង្កើនសុវត្ថិភាព ហើយអតិថិជនអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 8.5% លើការដាក់ប្រាក់របស់អតិថិជន។

១. អត្រាការប្រាក់

២. របៀបស្នើរសុំ

ព័ត៍មានលម្អិតទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ៖ ០២៣ ២២០ ២០២ ឬ ១៨០០ ២០០ ២០០ (ឥតគិតថ្លៃ)។