ការផ្តល់ជូនពិសេស ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រលប់២$ ពេលទិញទំនិញលើ BLOC APP ដោយទូទាត់តាម AMK Mobile

លក្ខន្តិក៖

ប្រសិនបើមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ 023 220 202 / 1800 200 200 (ឥតគិតថ្លៃ)។

អេ អឹម ខេ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់លក្ខន្តិក និងគោលការណ៍នានាដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។