គាំ​ទ្រ​ហិរញ្ញវត្ថុ

គាំ​ទ្រ​ហិរញ្ញវត្ថុ(Supply chain financing)